• Peer to peer exchange on WEGO!2 project

  On September 25, 26 and 27, experts from Center for Sustainable Communities Development, PULSE Foundation, Pernik and the Center Dynamics Association, Ruse, participated in a WEGO!2 partnership meeting in Padua, Italy.

 • Закон за равенство между жените и мъжете в България – 4 години по-късно

  Насилието, основано на пола е проблем неизменно свързан с липсата на равнопоставеност между мъжете и жените и най-често с икономическата зависимост между партньорите в една връзка, която много често може да бъде причина за насилие и злоупотреба. На 26 април 2016 г. България прие Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, който цели да гарантира равни възможности за двата пола. Какво постигна страната 4 години по-късно и какво още е необходимо за постигането на златна среда?

 • Кръгла маса - Икономическо овластяване на жени, жертви на насилие, основано на пола

  Според проучване на Европейската федерация на транспортните работници за 2017 г. една четвърт (25%) от жените транспортни работници смятат, че насилието над жени е редовно явление в транспортния сектор, още повече (26%) смятат, че тормозът се счита за „част от работата “в транспорта.

 • На 12.04 експертите на фондация ДПБ се срещнаха с ръководството и социалните работници от фондация „Пулс“ гр. Перник

  На 12.04 експертите на Център за развитие на устойчиви общности се срещнаха с ръководството и социалните работници от фондация „Пулс“ гр. Перник, които са един от асоциираните партньори на проекта WE GО!.

 • Неформална среща за съвместна работа по WEGO!2 в София

  На 13 юни експертите от Център за развитие на устойчиви общности - Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева се срещнаха са представители на CATRO България - дъщерно дружество на една от водещите компании за развитие и управление на човешките ресурси в Австрия и експерти на фондация „EmProve“ (https://emproveproject.eu) . Заедно те актуализираха информация относно изминалите проекти и възможности за бъдещо сътрудничество.

 • Обмен на добри практики по проект WEGO!2

  На 25, 26 и 27 септември експертите от Център за развитие на устойчиви общности, фондация ПУЛС, Перник и сдружениe „Център Динамика“, Русе,  взеха участие в партньорска среща по проект WEGO!2 в Падуа, Италия.

 • Обмен на опит между партньорите в Кардица, Гърция

  На 11 и 12 февруари партньорите по проект WEGO2! От България, Испания, Италия и Гърция се срещнаха в Кардица, за да се запознаят с местната мрежа за икономическо овластяване на жени и да обсъдят следващите стъпки в проекта.

 • Обучение за социални работници по проект WEGO2 в Перник

  Директорът на ЦРУО Станимира Хаджимитова и директорът на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ Живка Маринова проведоха обучение на социални работници от фондация ПУЛС на 24, 25 и 26 февруари в Перник.

 • Обучение на социални работници по проект WEGO2 в Русе

  На 26, 27 и 28 януари експертът на ЦРУО Диана Георгиева представи пред „Център Динамика“ – Русе плана за социални отношения, изготвен по проект WEGO2. Тя сподели методологията на работа и запозна социалните работници със съответните формуляри.

 • Обучение по проект WEGO2 в Перник

  На 12, 13 и 14 ноември фондация „Пулс“ - Перник се срещна с представители на дирекция социално подпомагане, регионална здравна инспекция, НПО, представители на няколко общини от региона и студенти и представи проект WEGO2.

 • Обучение по проект WEGO2 в Русе

  На 20, 21, 23 и 24 ноември в Русе бяха осъществени няколко обучения по проект WEGO2!. Експертът от сдружение „Център Динамика“ Деана Димова представи пред над 30 студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев“ специалност „Социални дейсности“ проекта, неговите цели и дейности.

 • ПОСТИГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ КАТО ФАКТОР ЗА НАПУСКАНЕ НА НАСИЛСТВЕНА ВРЪЗКА Е ТЕМА, ПО КОЯТО ФОНДАЦИЯ ДПБ ПРОДЪЛЖАВА СВОЯТА РАБОТА В НОВ ДВУГОДИШЕН ПРОЕКТ

  В началото на 2019 год. екипът на Център за развитие на устойчиви общности добави към своето проектно портфолио и проект WEGO!2 Постигането на икономическа независимост – фактор за напускане на насилствена връзка с интимния партньор (Building Economic Independence: the Way Out of Intimate Partner Violence, Ref. REC-RDAP-GBV-AG-2017, Project ID 810371)

 • Проектът WEGO2! за икономическо овластяване на жени, жертви на насилие от интимния партньор

  WE GО! си поставя за цел да съдейства за икономическо овластяване на жени, преживели насилие, чрез укрепване на структурите за подкрепа - местни, национални и европейски и чрез насърчаване прилагането на добри практики и мултидисциплинарно сътрудничество между всички заинтересовани страни.

 • Работна среща по проект WEGO!2 в София

  През изминалата седмица партньорите по проект WEGO!2 от Гърция, Италия, Испания и България се срещнаха в София, за да обсъдят бъдещите задачи по проекта.

 • Силен старт за проект WEGO!2 в Русе

  В началото на юни със съдействието на асоциирания ни партньор - асоциация "Център Динамика"-Русе стартира работата по проект WEGO!2.

 • Стартираха корпоративните обучения по проект WEGO2 в гр. Русе

  Диана Георгиева от ЦРУО София се срещна с екипа на Русенска Търговско Индустриална Компания, където представи проект WEGO2, постигнатите до този момент резултати, активните към настоящия момент дейности и бъдещите планове на партньорите. В рамките на корпоративното обучение след това, експертът се спря на различните видове насилие, на последиците то тях както за самите жертви, така за бизнеса и обществото.

 • Чувствителни ли са представителите на бизнеса по въпроса за домашното насилие в България?

  Стартираха корпоративните обучения по проект WEGO2 на територията на гр. Русе. Тяхна основна цел е повишаване  осведомеността по темата за домашното насилие сред бизнеса, предизвиквайки ангажираност към проблема.
  В повечето от обученията участие взеха предимно жени. Една от компаниите отказа участие с мотива, че това е „семеен проблем“. Обучението в друга компания се отложи за по-късен период поради регистрирани случаи на Ковид19.