• BRIGHT - Building RIGHTs-based and Innovative Governance for EU mobile women

  Objective: to promote innovative governance partnerships for social inclusion and exercise for the EU rights for underrepresented mobile citizens

  Donor: European Union – Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme

  Period: 2 years (November 1 2019 – October 31 2021)

  Total budget: € 393.168, 29

  Lead: ActionAid

 • BRIGHT (Building RIGHTs-based and Innovative Governance for EU mobile women) Подкрепа на трудовите права на мобилни работнички от ЕС

  Цел: насърчаване на иновативни партньорства за социалното включване на мобилни работнички и за упражняване на техните права в ЕС

  Донор: Европейски съюз – Програма „Права, равенство и гражданство“

  Период: 2 години (1 Ноември 2019 – 31 Октомври 2021)

  Бюджет: € 393.168, 29

  Водещ партньор: ActionAid, Италия

 • How does labor migration affect the Bulgarian economy?

  The shortage of skilled labour[1] is one of the most severe constraints affecting economic growth in Bulgaria in recent years. This is a constantly recurring problem posed by employers’ organisations, and it gradually embraces all sectors of the economy and professions, but also different companies - from micro-enterprises to large companies. There are various reasons for this - a permanently deteriorating demographic picture, demotivation of a significant number of the working-age population (analysed in a study by the Friedrich Ebert Foundation and the Institute of Economics and International Relations in a survey in 2017), and the quality education and vocational training that is inadequate for the labour market.

 • Kick-off meeting on BRIGHT project

  On 16 and 17 December in Milan CSCD’s team took part in a kick-off meeting on BRIGHT project (Building RIGHTs-based and Innovative Governance for EU mobile women). During the two days representatives of the five partners shared their ideas on topics as women at risk of exploitation, social and civic exclusion with a lack of awareness on their EU citizenship rights.

 • Local Labor Mediators in Stara Zagora

  Labor mediator trainings in Stara Zagora was completed successfully. Young ladies dusccussed together with their trainers Stanimira Hadjimitova and Valentina Vasilyonova an important issue as labor contracts, fake job applications, how to seek support in a foreign country, etc.

 • The number of women in agriculture in southern Italy working on real contracts decreases

  This and other disturbing facts were shared at yesterday's final conference on the BRIGHT project, which took place in Rome.

 • This May Day call for rights for workers without borders - European Alternatives[1]

  Just as the Covid-19 crisis has transformed the daily lives of most people across the planet, it has highlighted many of the traits of the socio-economic system that predated the virus but were very largely ignored. In particular, it has highlighted the precariousness of many of the most essential workers to the continued existence of society, those ensuring health and care, food cultivation and harvesting, goods delivery and waste disposal.

 • Започна подготовката за провеждане на семинар в рамките на проект BRIGHT в България

  Той ще събере заинтересовани страни от 5 държави, представители на институциите и НПО у нас, за да се изгради работеща мрежа в подкрепа на мобилни работнички от България, които работят в областта на земеделието в Южна Италия.

 • Как трудовата миграция влияе на българската икономика?

  Недостигът на квалифицирана работна ръка[1] е едно от най-тежките ограничения, засягащи икономическия растеж в България през последните години. Това е постоянно повтарящ се проблем според работодателските организации и  постепенно обхваща всички сектори на икономиката и всички професии; засяга различни компании - от микропредприятия до големи корпорации. За това има различни причини - трайно влошаваща се демографска картина, демотивация на значителен брой от населението в трудоспособна възраст (анализирано в проучване на Фондация „Фридрих Еберт“ и Института за икономика и международни отношения в проучване през 2017 г.) и образование и професионално обучение, които са неадекватни за пазара на труда.

 • Летящ старт на обученията за местни трудови медиатори в Монтана

  На 30, 31 юли и 1ви август се проведе обучение на местни трудови медиаторки по проект BRIGHT в Монтана. В него взеха участие 17 жени, сред които здравни медиатори от 5 общини в област Монтана, младежки медиатори, представители на Областна администрация Монтана - специалисти по регионално развитие и равнопоставеност на жените и мъжете, представители на Местна комисия за борба с трафика на хора, представители на НПО, на Общински съвет по наркотични вещества и други институции.

 • Местни трудови медиатори в Стара Загора

  Успешно премина обучението на трудови медиатори в гр. Стара Загора. Заедно с обучителите Станимира Хаджимитова и Валентина Васильонова групата от млади и интелигентни момичета активно дискутира върху важни теми като трудов договор, фалшиви обяви за работа, как да се потърсиш помощ ако си мобилен работник.

 • Намалява броят на жените в земеделието в Южна Италия, които работят на реални договори

  Този и още тревожни факти бяха споделени на вчерашната заключителна конференция по проект BRIGHT, която се проведе в Рим.

 • Призивът на „Работници без граници“ във връзка с Първи май - Европейски алтернативи[1]

  Кризата Covid-19 преобрази ежедневието на повечето хора по цялата планета и подчерта много от минусите на социално-икономическата система, предшестващи вируса, които в голяма степен бяха игнорирани. По-конкретно, тя показа несигурността на много от най-важните работници за продължаващото съществуване на обществото - тези, които осигуряват здраве и грижи, отглеждат и събират храна, доставят стоки и извозват отпадъци.