Цел: насърчаване на иновативни партньорства за социалното включване на мобилни работнички и за упражняване на техните права в ЕС

Донор: Европейски съюз – Програма „Права, равенство и гражданство“

Период: 2 години (1 Ноември 2019 – 31 Октомври 2021)

Бюджет: € 393.168, 29

Водещ партньор: ActionAid, Италия

Партньори:

Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà), Италия

CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agrarian), Италия 

CPE (Fundatia CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitateр), Румъния

CSCD (Center for Sustainable Communities Development), България

ALDA (Association des Agencies de la democratie locale), Франция

BRIGHT подкрепя достъпа до обществени услуги (напр. социални жилища, обществен транспорт до работното място, местни решения, свързани с грижа за децата) за жени от Румъния и България, заети в нископлатени сектори на труда в Южна Италия. Методологията включва подписване на споразумения за публично партньорство между местни институции, граждани на ЕС, работодатели, синдикати и граждански организации за идентифициране на общи нужди и услуги за съвместно действие.

Предвижда се подписване на споразумения за публично партньорство в 4 общности в Италия, приемащи мобилни работнички в селското стопанство от България и Румъния. Целта е да се повиши тяхната информираност и участието им в дейности на местната общност. Моделът BRIGHT насърчава включване в управлението по места като за целта ще се работи с местните власти, за да се даде възможност на мобилните работници да участват в процесите на вземане на решения.

Дейностите и онлайн/офлайн кампаниите в Румъния и България създават връзката между изпращащите и приемащите страни и информират жените за правата им като граждани на ЕС.

Бенефициенти и резултати:

800 жени, мобилни работнички от ЕС  (Румъния и България), заети в нископлатени сектори на труда и с временни договори, които ще се възползват от активирането на 4 обществени услуги

8 жени ще бъдат обучени за лидери на общността

400 жени от изпращащите страни ще получат информация за правата си като граждани на ЕС и трудовите стандарти

60 жени ще станат местни трудови медиатори

20 представители на италианските местни власти ще създадат нови инструменти за насърчаване на приобщаването и социалното сближаване между синдикати, работодатели и граждани

Местната власт на 5 места в ЕС ще се присъедини към програма за обучение, за да адаптира публичните партньорства към съответния контекст

Дейност 1: Управление

Начална среща (16-17 декември 2019 г.): Координационната среща с всички партньори има за цел да определи и координира стратегията на проекта, плана за действие и да информира партньорите за метода на отчитане, техническите и финансовите правила. Тя е в рамките на 2 дни и включва 16 участници.

Междинна среща (декември 2020 г.): Междинна среща, организирана в южната част на Италия. Тя има двойна цел: да информира местните заинтересовани страни и партньорите по проекта за подписването на публично-частни партньорства, както и да повдигне въпроса за изпълнението на дейностите и да планира разходите за втората година от проекта. Срещата ще бъде в рамките на 2 дни с 30 участници: партньори и сътрудници.

Официално отчитане - 12 и 24 месец: Екипът по управление на проекта гарантира спазването на изискванията за докладване на Европейската комисия през 12 и 24 месец от проекта с изготвянето на 2 технически и финансови отчета и събирането на всички прилежащи документи. Това включва създаването на план за отчитане, за определяне на начини за комуникация между партньорите, инструменти за подаване на документи и периодична проверка с вътрешни срокове.  

Екипът по управление на проекта се координира от представител на AAIT. Определя се план за наблюдение на изпълнението на дейностите и постигнатите резултати. Планът включва дневен ред на проекта с подробно описание на индикатори, средства за проверка, честота, роли и отговорности за събиране на данни. В плана ще бъдат посочени и срокове за вътрешно и външно отчитане.

Дейност 2: Пилотна фаза и оценка

Политиките за включване все още не работят достатъчно ефективно по отношение на маргинализираните групи. Проектът BRIGHT отговаря на тази празнота чрез активиране на участието на тези общности, което ще доведе до подписването на публично-частни партньорства.

  • На 8 жени от Румъния и България ще бъде оказана подкрепа да се превърнат в лидери на общността
  • 80 румънски и български участнички ще бъдат мотивирани да създадат поле за действие сред жените, работещи в селското стопанство (Reflection-Action circles)
  • Жените ще бъдат насърчени да участват в лаборатории, насочени към придобиване на компетенции и информация за техните права като граждани на ЕС и ролята им на активен член на местните общности. Те ще създадат мрежа с местни институции и други жени, излизащи от състояние на изолация
  • Ще бъдат активирани 4 услуги, които ще окажат положително въздействие върху 800 жени, които живеят и работят в южната част на Италия, подобрявайки качеството на тяхното ежедневие и социално участие

Дейност 3: Информационни дейности и повишаване на осведомеността в изпращащите страни

Един от основните фактори за изключване на румънските и българските жени, когато напускат своите страни, е ниското ниво на информация за трудовите права на гражданите на ЕС, работещи в друга държава, и липсата на пряк контакт с асоциации и власти в приемащата страна.

Проектът предвижда информационни действия на румънски и български език, насочени към етапа на заминаване на жените. 60 румънки и българки ще бъдат обучени да станат местни трудови медиатори. Подходът „Peer to peer“ и сътрудничеството с местните синдикати ще помогнат да се осъществи контакт с поне 400 жени, които ще участват в информационни срещи. До тях ще достигнем благодарение на разпространението на 3,600 информационни флаери. Те ще включват практическа и правна информация и контакти на асоциации на мобилни работници, които създават моста между страните.

Жените ще бъдат информирани и благодарение на разпространението на документи и онлайн съобщения, разказващи историята на  мобилна работничка, които ще достигне поне до 3000 жени в Румъния и България

Дейност 4: Подписване на споразумения за публични партньорства

Цел: Повишаване на капацитета на местните институции и насърчаване на страните-членки да подпишат публично-частни партньорства, които позволяват участието на мобилни работнички в процесите на вземане на решения.

Проектът BRIGHT работи в Италия с най-малко 20 представители на местните власти; 20 работодатели и 20 членове на граждански организации и мобилни асоциации за: идентифициране на основните пропуски в предоставянето на услуги; изработване на съвместно решение; дефиниране на стратегия за устойчиво социално сближаване.

След пилотното проучване и оценката на въздействието на модела за социално включване на жените, той ще бъде преразгледан и адаптиран за прилагане в други подобни сектори (като секторите за услуги, за почистване, за грижи) и в други звена, изправени пред предизвикателствата на приобщаването на мобилните работници. Адаптирането ще включва анализ на съществуващите правни рамки в Европа и изготвянето на подходящ наръчник.

 

 Тази публикация бе финансирана от програма „Права равенство и гражданство“ (2014-2020) на ЕС.