На 12, 13 и 14 ноември фондация „Пулс“ - Перник се срещна с представители на дирекция социално подпомагане, регионална здравна инспекция, НПО, представители на няколко общини от региона и студенти и представи проект WEGO2.

По време на обученията бе подчертана нуждата от мултидисциплинарен подход при работата с жени, преживели насилие, за да могат те отново да постигнат независимост. Подчертана бе ролята на всички заинтересовани страни по проблема и най-вече на работодателите като възможни партньори в процеса на овластяване на жертвите на насилие, основано на пола.