СТРМ* - сексуален тормоз на работното място

Интервюираните лица в рамките на проекта до момента, се обединиха в общата оценка за негативни икономически и социални последици от упражняването на сексуален тормоз на работното място.

Това явление според тях води до влошаване на работна атмосфера и условия на труд. Всеки работник, подложен на стрес, породен от сексуален тормоз, има нарушена кондиция и концентрация за работа, които се отразяват на работния процес, както и на трудовата среда. Предвид практиката на Комисията за защита до дискриминация (КЗД) може да се твърди, че често подложените на сексуален тормоз лица изпадат в депресия, идват със страх на работа, ползват болнични, работят несъсредоточено, допускат грешки. Всичко това е следствие от създадената смущаваща, унизителна или обидна обстановка. Възстановяването след подобна интервенция на работното място може да включи продължителен период на рехабилитация.

Всичко това неминуемо се отразява както на фирмата, така и на жертвата и осигурителните фондове.

Последиците са както на микро-, така и в макро ниво.

Освен това, насилието и сексуалния тормоз на работното място не може да остане скрито, явлението руши имиджа на компанията, а това води до текучество и до недостиг на работна сила, до по-ниска производителност на труда и съответно до загуба на корпоративни клиенти и печалба.

Как да се защитим?

Според българското законодателство сексуалният тормоз се определя като нежелано, неподходящо, унизително или обидно сексуално поведение на работното място с цел или ефект за създаване на заплашителна, враждебна и унизителна работна среда за тормозеното лице.

Той се определя и като третиране на лице по по-неблагоприятен начин, защото този човек отхвърля или приема актове на сексуален тормоз. Всички видове действия, вербални и невербални, както и физически, могат да изпълнят критериите. Не само физическата, но и психическата неприкосновеност на индивидите трябва да бъде защитена съгласно тези правила. Според юрисдикцията физическият контакт срещу волята на служителя или повтарящите се сексуални действия, сексуални шеги, натиск за сексуални услуги или обидни предложения могат да се считат за сексуален тормоз.

 Съгласно Закона за защита от дискриминация (ЗЗД), работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз, включително сексуален тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. При неизпълнение на това задължение, работодателят носи отговорност по ЗЗД за актове на дискриминация, извършени на работното място от негов работник или служител.

Също така жертвата има право да подадете жалба

пред Комисията за защита от дискриминация, органът, който отговаря за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите е Комисията за защита от дискриминация. Тя е специализиран държавен орган, който осъществява контрол по прилагането и спазването на ЗЗД или други закони, уреждащи равенство в третирането.

Жертвата може да подаде сигнал и до териториалната дирекция „Инспекция по труда“, придружен с подробна информация по случая. ЗЗД дава право на синдикалната организация с писмен сигнал да образуват производство пред Комисията за защита от дискриминация.

Синдикалната организация и техните поделения, както и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност могат да предявят иск от името на лицата, чиито права са нарушени по тяхно искане. Законът предоставя право на синдикалните организации да правят предложения до Комисията по защита от дискриминация с цел предотвратяване или преустановяване на нарушенията по този закон или други закони, уреждащи равенството в третирането, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях и предприеме на принудителни административни мерки.

Ако вие или ваш познат станете жертва на сексуален тормоз на работното място, не се колебайте, а потърсете помощ по един от горе изброените начини!

Съдържанието на статията отразява единствено мнението на авторите и е тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията в статията.