Проект „ Община, работеща в подкрепа на ромите" (Municipality4Roma (M4R)) е амбициозен проект. Целта му е въвеждане на усешно тестван модел за включване на ромската общност в активния живот на общините Кампобасо - Италия и няколко общини в България. Пътят към включването не е лек и трудностите са добре познати. Но трябва да се предприемат определени процедурни стъпки. Няма алтернатива на включване на ромите в социалния живот.

Проект M4R е конкретен отговор на реални проблеми. Целта е разработването на ефикасен и прозрачен стандартизиран модел, който зачита анти -дискриминационното законодателство в двете държави. Този модел изисква и създаването на нова рамка, в която правата да са комбинирани със задължения.
За целта е необходимо организиране на специализирано обучение на общински служители, доброволци и представители на неправителствения сектор, които след това да работят с представители на ромските общности по прилагане на иновативния подход, както и обяснение на важността на проекта.

Обучението и взаимното споделяне са печеливши инструменти за надграждане на натрупаното вече знание и търсене на начини за задоволяване на нуждите на ромската общност.

Осигуряването на работни места, образование и конструктивно отношение към институциите са не само отделни елементи на сложната мозайка на включването, но преди всичко са жизненоважни аспекти на съществуването и дефинирането на гражданското общество. За постигане на по-широко разпространение на постигнатите резултати в рамките на проекта, комуникационната кампания е планирана да бъде онлайн, чрез използване на основните социални мрежи. В специално създадения за нуж¬дите на проекта уебсайт ще бъдат отразявани основните дейности и етапите в развитието на проекта.

  • ► Обучаване на социални работници и служи¬тели от общинските структури на Компобасо и Трън за развитие на стандартизирани антидискриминационни процедури за насърчаване на ромското включване;
  • ► Включване на представители на ромската общност в обучение за ползване на предоставените услуги - комбинация от задължения и активно гражданство;
  • ► Да се подсигури висока степен на разпознаваемост на антидискриминационните процедури като европейско изискване за по-коректно, ефективно и устойчиво изпълнение на предприетите действия;
  • ► Създаване на платформа за споделяне на ноу-хау и добри примери за усъвършенстване на капацитета на институциите и включването на представители на ромските общности;
  • ► Създаване на практични инструменти за ползване от съответните служители с цел усъвършенстване на техните умения за работа с ромското население;
  • ► Разпространение на постигнатите резултати от градовете, присъединили се към проекта посредством мрежа за взаимно споделяне.