Децата на първо място – обучителен наръчник

В него ще видите европейската рамка за разкриване и работа по случаи на свидетелство на домашно насилие и примери за успешни насоки за практикуване на европейско ниво. От документа може да се запознаете още с европейската рамка за насърчаване на междуведомственото и мултидисциплинарното коопериране и сътрудничество, както на национално, така и на транснационално ниво.

Несъмнено важна част са и последните два модула, които къдържат информация относно работата по овластяване на жените – майки на деца, свидетели на домашно насилие, както и за овластяването на самите деца.

Наръчникът съдържа предимно практически насоки и е изключително подходящ за експерти, които работят с деца, жертви на асистирано насилие.

Практически насоки за улесняване разпознаването и третирането на случаи на домашно насилие пред свидетели деца

Тези Насоки представляват полезен практически работен инструмент за всички практици, които участват в процесите на разпознаване и третиране на случаи на домашно насилие.

 

Документът има за цел да стандартизира процедурите, свързани с грижите за жертви -  свидетели на насилие, като предоставя на практиците конкретна и подробна информация.

 

Мултидисциплинарност, интеграция и отчитане на различните културни модели, както и координация на интервенциите са елементите, които характеризират целия подход по начин, базиран на референтна научна литература и на най-новите препоръки и указания на ЕС.

 

Основно внимание се отделя на важността на прекратяването на насилието във всичките му форми и на необходимостта от прилагане на индивидуализирани интервенции за защита и наблюдение, които са адекватни по отношение на своевременност, ефективност и продължителност на процеса. Подчертава се необходимостта от използване на основани на доказателства международни инструменти за оценка на риска и опасността/смъртносността, свързани със ситуацията на насилие, които съдействат за избягване и предотвратяване на всяка ескалация. Насърчава се непрекъснатото обучение на операторите по темата насилие, основано на пола и насилие упражнено върху свидетелите на насилие, както и осъществяване на дейности за превенция/повишаване на осведомеността, насочени към гражданите и по-младите поколения.

 

Документът е изготвен от Италианската координация на службите срещу малтретирането и насилието на непълнолетни (CISMAI) и представлява международна преработка на Насоките „Минимални изисквания за интервенции в случаи на насилие, съпътстващо малтретиране на майки“ (2017 г.), в съответствие с целите на проект „Децата на първо място – Подобряване на местните услуги за по-ефективен и ориентиран към децата свидетели на насилие подход”, съфинансиран по програма на ЕС „Права, равенство и гражданство“.

 

Обучителният наръчник и Насоките са специфични продукти, изготвени по проекта Children First (Children First), който включва три държави от ЕС -  Италия, Гърция и България, в изпълнението на специфични дейности като изграждане на капацитет и каскадно обучение за оператори (социални работници, психолози, адвокати, полицейски служители, преподаватели), курсове за овластяване на жени, жертви на насилие, основано на пола, и непълнолетни, жертви на асистирано[1] насилие.

 

Документите може да изтеглите от тук:

  • ДЕЦАТА НА ПЪРВО МЯСТО ОБУЧИТЕЛЕН НАРЪЧНИК (Изтегли в PDF, 34MB)
  • CHILDREN FIRST TRAINING TOOLKIT - English Version (Download in PDF, 41 MB)
  • Практически насоки за улесняване разпознаването и третирането на случаи на домашно насилие пред свидетели деца (Изтегли в PDF, 761kB)

Разгледайте и официалния сайт на проекта - https://children-first.eu/?lang=bg

 

[1] Асистираното насилие е форма на злоупотреба с деца, която има травматични ефекти с еднаква интензивност като тези от пряко насилие (СЗО).