НАЧАЛО:01.01.2020
КРАЙ:31.11.2022

Партньори:

  • Horizon Serivce /Италия/ - водеща организация
  • Ares 2.0 /Италия/
  • Център за развитие на устойчиви общности /България/
  • Асоциация „Център Динамика“ /България/
  • Women's Center Of Karditsa /Гърция/
  • Cismai /Италия/

Цели:

Children First (CF) има за цел да подобри качеството на помощта и подкрепата, предоставяни от публични и частни служби за непълнолетни лица, свидетели на домашно насилие (СДН), т.е. да направи услугите по-компетентни, кооперативни и зачитащи правата на децата.

Нашите задачи са:

  • Изследване характеристиките на пораженията, когато деца са СДН (например симптоматика, ефект от травми и т.н.), с цел изработване на обучителен наръчник за професионалисти
  • Усъвършенстване чрез обучения на уменията на практикуващите професионалисти, които  работят с децата, станали СДН
  • Насърчаване на сътрудничеството, мултидисциплинарния и цялостен подход

В проекта ще бъдат ангажирани 3 целеви групипрофесионалисти на национално и регионално ниво (Агенция социално подпомагане, педиатри, медицински сестри, училищни психолози, логопеди, адвокати, представители на общини, на университети, на НПО), майки, преживели насилие и деца, станали СДН.

През месеците май и юни 2020 г. предстои да бъдат организирани фокус групи с поне 40 експерти, а след това и с 8 майки, жертви на насилие и 8 деца, станали СДН. За децата са предвидени интервюта с психолог като те ще бъдат организирани, съобразно всички изисквания за работа с деца.

Ще бъде изготвено и кабинетно проучване и Наръчник за обучение с информация относно европейската и националната рамка за третиране на случаи на деца СДН. Обучителни семинари за социални работници, адвокати и медиатори ще бъдат организирани паралелно в България, Гърция и Италия. Целта е да се създаде устойчив модел на поведение у децата.

Ще се проведе каскадно обучение на 100 души от страната и пилотни срещи за овластяване на 30 майки и 20 деца, свидетели на домашно насилие. Ще бъде проведена и среща за обмяна на опит и ще бъдат подписани протоколи за партньорство с институции, НПО и други заинтересовани страни.

Заключителната дейност включва два информационни дни – с представители на институциите и НПО сектора, както и със студенти от Русенския университет, департамент „Обществено здраве и социални дейности“ и закриваща конференция в Милано.