Първата онлайн среща на Борда се проведе на 19 декември онлайн като на нея присъстваха и представители на Център за развитие на устойчиви общности, Съвет на жените бежанки в България, Българско училище по политика, Върховен комисариат на ООН за бежанците и община Оборище.

Всеки един от участниците представи себе си и мотивацията си да се включи в Борда, обсъдени бяха и предстоящите обучения на членовете му през януари и февруари следващата година. Едното от обученията включва и симулирана среда, в която бежанците ще работят с представители на конкретна община за постигане на съответните си цели, за да видят на практика как работи системата. Сформирането на организационна структура за приобщаване и застъпничество цели разработване и стартиране на политики и инициативи, които успешно да приобщават бежанците в българското общество.  

Подборът на участници продължи повече от месец като получени бяха над 25 кандидатури. Проведени бяха 14 интервюта с кандидатите. Разработени бяха правила за провеждане и процедура по избор на членове, както и критерии и работна група за избор. В края на процеса групата избра следните членове:

 1. Shakib Ahmad Haidari - Афганистан
 2. Zinaida Zapototskaya - Украйна
 3. Iryna Strutynska – Украйна
 4. Muaz Osman Rasul - Сирия
 5. Tamara Sergiienko - Украйна
 6. Hanna Rybikova - Украйна
 7. Natalia Kuzmenko - Украйна
 8. Sher Daud Arian – Афганистан
 9. Mohadese Mirzae - Афганистан
 10. Olena Hrytsiuk - Украйна
 11. Mohammad Nikoei – Иран

В екипа на Борда ще се включат още четирима души, които са участвали в дейността на предишен борд със сходна на тази дейност. Това са Sara Alkaf от Йемен, Hamid Khoshsiyar от Иран, Faye Eshkevary също от Иран и Sagir al-Anezi от Кувейт.

 

Очаква се екипът да работи съвместно поне една година и да подобри двустранно комуникацията между отговорните институции и бежанците.

Проектът „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 17 067 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ е да създаде умения в представители на бежанските общности за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата за вземане на решения в България.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.