Те се проведоха през март и май в сградата на ВКБООН с обучители от Българско училище за политика „Димитър Паница“, представители на НПО сектора и университетски преподаватели.

Целта на трите уикенда интензивни обучения бе да подготви 11-те членове на Борда за предстоящата им работа с институции и инструментите за застъпничество, които може да им бъдат от полза. Обучителната програма бе съобразена с нуждите на кандидатите, като за целта бе изготвен детайлен анализ.

Още по време на първия модул на 18-19 март се включиха лектори, които заедно с участниците дискутираха теми, необходими за екип от лидери със стратегическо мислене. Дадена бе и ясна рамка за това какво представлява Бежанският борд за застъпничество и неговата бъдеща работа съвместно с Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) в България.

Обучаемите бяха запознати със структурата на организацията, нейните мисия и цели, дейността на Комисариата в България. Учебният план продължи с групова работа за разчупване на ледовете и създаване на екип.

Най-любопитен бе панелът панела „Работим с Вас и за Вас“.

Неговата цел бе да запознае обучаемите с дейността на организациите и да създаде преки контакти между тях и членовете на Борда. Лекторите подробно информираха курсистите за  дейностите на своите организации и възможностите за помощ и подкрепа, които оказват те.

Във втората част на обучението акцент бе поставен върху решаването на спорове и изкуството на преговорите. Разгледани бяха ефективни техники за водене на преговори. Бяха поставени и редица задачи за работа по групи, така че обучаемите да придобият меки умения за преодоляване на  конфликтни ситуации и умения за кризисен мениджмънт.

Вторият модул на обучения се проведе едва седмица по-късно и стартира с вътрешните правила на Борда, правила за работа,  на основата на които до края на цялото обучение да се разработи Устав. Разгледани бяха различни възможности за постигане на по-голяма ефективност на работата на Борда, предвид географското разположение на неговите членове, в и извън София и възможностите за сътрудничество и работа на терен.

Участниците в обучението продължиха своята работа с темата за ефективната комуникация в социалните мрежи.

Членовете на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци бяха запознати още с процеса на създаване на публична политика. Те получиха знания за политическите партии и процеси в България. Лекцията предизвика широка дискусия за характера на функционирането на политическата система в България и породи редица сравнения със страните на произход на участниците в обучението.

За местното управление в България и конкретно за работата на общините с бежанци и мигранти говори представител на столичния район „Кремиковци“, а модулът завърши с акцент върху лидерството и възможностите за управление на промените.

Финалното обучение за бежанците от Афганистан, Украйна, Сирия, Иран, Йемен и Кувейт се проведе на 13 и 14 май с участието на видни представители на НПО сектора. В последната програма се наблегна на психическото здраве, медиите и комуникацията като средства за подкрепа и постигане на целите.

Благодарение на обучението, членовете на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци вече успешно разпределят ролите помежду си и постепенно се превръщат в работещ екип.

Като част от проекта за участниците в бежанския борд са организирани и редица срещи с представители на различни институции. Такива вече бяха осъществени с представители на офиса на Омбудсмана и на Европейския парламент в България. В края на седмицата са планирани още срещи с Държавна агенция за бежанците към Министерски съвет, Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (Sofia Invest) и Агенцията за социално подпомагане.

Проектът „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 17 067 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ е да създаде умения в представители на бежанските общности за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата за вземане на решения в България.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.