Срещите бяха организирани в рамките на проект WEGO3 и тяхна основна цел е представители на институции и бизнес съвместно с кризисните центрове да изберат мярка за подпомагане на жертвите, която да бъде тествана в рамките на период от 9 месеца.

Представителите на общини, бюра по труда, агенции за социално подпомагане и други от районите на Търгавище, Русе и Пловдив имаха възможността да избират между 7 мерки в подкрепа на жените:

  1. Подсигуряване на място в детска градина за деца на майки, жертви на домашно насилие
  2. Преференциално настаняване в общински жилища.
  3. Допълнителни дни платен годишен отпуск /при нужда/
  4. „Спомагателна каса“ /Спешен пакет/
  5. Гъвкаво работно време за жени, преживели насилие
  6. Социални трансфери под формата на стоки за пострадали от домашно насилие.
  7. Подкрепа за квалификация и преквалификация на пострадали от домашно насилие.

 

Посредством широка дискусия участниците обясниха целите и идеята на проекта и обсъдиха приложимостта на всяка една от мерките. Показани бяха и добри практики от Териториалния протокол за област Русе, създаден в рамките на проект WEGO2, както и опита от срещите и фокус групите с жени, жертви на домашно насилие в рамките на WEGO3.

Нашите партньори от трите кризисни центъра – Сдружение „Център Динамика“, гр. Русе, Фондация „Джендър алтернативи“, гр. Пловдив и Асоциация „НАЯ“, гр. Търговище обосноваха нуждата от въвеждане на всяка една от мерките и възможността за нейното прилагане в регионите, които представляват.

Проведе се и гласуване сред всички над 60 участници за трите дни като най-голяма част от тях подкрепиха идеята за въвеждане на мерки във вътрешните политики на различните организации за улесняване на  квалификация и преквалификация на пострадали от домашно насилие. Широка подкрепа срещнаха и други две мерки – предоставяне на социални трансфери под формата на стоки за жените жертви и преференциално настаняване в общински жилища.

Срещите бяха добър старт за започването на преговори с институциите за прилагане на конкретна мярка на място като до края на месеца предстои да се финализира концепцията за избраната политика за подкрепа и методът и регионът, където да бъде приложена.

За да разберете повече за мисията на проекта, вижте следното кратко видео: https://www.facebook.com/centerforSCD/videos/556095632172137

Или посетете уебсайта на проекта: https://www.wegoproject.eu/