Продължителност: Април 2021 – Март 2023

Партньори: ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS – AAIT, Италия

ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SCARL – IRS, Италия

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ – ЦРУО, България

WOMEN'S CENTER OF KARDITSA – WCK, Гърция

REL.AZIONI POSITIVE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE REL.POSITIVE, Италия

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION – FACE, Франция

Цел: Повишаване на капацитета на местни мрежи от разнообразни институционални участници за подпомагане на социално-икономическата независимост на преживелите насилие от интимния партньор, чрез разработване и прилагане на политики, които са съобразени с изискванията за равнопоставеност на половете.

Дейностите за икономическо овластяване  на жени преживели насилие от интимния партньор са ориентирани към три целеви групи:

  • кризисни центрове и други доставчици на социални услуги за жертви на насилие от интимния партньор – да се повиши капацитетът им за ефективна работа и влияние върху изработването на политики по проблема
  • бизнес компании – да се увеличи броят на бизнес компаниите, подкрепящи Териториалния протокол създаден в рамките на проекти WEGO 1 и 2 и мотивирането им за прилагане на конкретни подкрепящи мерки.
  • държавни и общински институции, разработващи и прилагащи съответни политики, като например: за балансиране на професионален и личен живот; за преквалификация и заетост; за осигуряване на жилища; за подкрепа посещаването на децата им в детски ясли и градини и в училище.

Очаквани резултати*:

  1. Проведено изследване в 50 кризисни центъра/доставчици на социални услуги и анализирана информацията, за съществуващите пропуски в провежданите политики и прилаганите мерки за подкрепа на национално и местно ниво  за жертви на насилие от интимния партньор и необходимите промени
  2. В 3 кризисни центъра/доставчици на социални услуги за жертви на насилие от интимния партньор, 15 социални работници преминали обучение по а) Трудови права на жените 2) Методология на работа с фокус група 3) Методология за организиране на „лаборатория“ по политики и мерки
  3. Представители на бизнес компании, синдикати, агенции за намиране на работа и обучителни центрове са повишили разбирането и подкрепата си тестване на подкрепящи мерки за икономическо овластяване на жертвите на насилие от интимния партньор, чрез участие в срещи (10 срещи), обучения (50 души), обмяна на опит и  запознаване с  разработени инструменти и видео материали по темата (500 души).
  4. Най-малко 2 бизнес компании са подписали Протокол за ангажимент
  5. Поне 1 компания се е включила в процедурата за получаване на почетен знак WEGO
  6. Изградени местни/национална подкрепящи екосистеми за промени в политиките, чрез проведени 10 неформални срещи, 3 събития, на които е представен проектът, 4 обучения – лаборатории с 50 представители на кризисни центърове и доставчици на социални услуги, институции, бизнес,  университети, синдикати и НПО по специално разработена методика
  7. Проведено застъпничество на национално и ниво ЕС за промени в политики – на 10 срещи с политици и лидери, вземащи решения е разпространен  политически документ с препоръки за усъвършенстване на политики и закони; реализирано е българско участие в Международна заключителна конференция в Брюксел за споделяне на опит и резултати.

*Посочените резултати се отнасят само за България.