Екипът на Регионалния младежки център "RAISE Youth" стартира последователни срещи с общинските ръководства от Област Перник – Брезник, Трън, Земен, Радомир, Ковачевци и Перник. Целта е да се запознаят местните власти с планираните дейности на Центъра за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) и РМЦ през 2021 г.

Първата среща се проведе на 3 февруари с г-жа Даниела Владимирова, зам.-кмет на Община Земен. На нея тя пое ангажимент за разпространение на информацията относно планираните обучения в областта на младежи между 18 и 29 г., които нито работят, нито учат.

Г-жа Владимирова уточни, че общината винаги е откликвала и ще продължава да откликва в организирането на събития и активности, насочени към младото поколение и насърчаването на същото към лична инициатива и развиване на собствен бизнес.

Беше обсъдено и включването на екипа на RAISE Youth в събитията от културния календар на общината като изложението „Ден на плодородието“ и Националния конкурс „От браздата до софрата – по дългия път на хляба“.

От своя страна, РМЦ и ЦРУО подготвят през тази година провеждането на курсове по шиене на гоблени, устойчиво земеделие, култивирано билкарство, пчеларство, дигитален маркетинг и др., както и фермерски пазари, електронен магазин и туристически сайт, които да са фокусирани специално върху Област Перник.

Предвидени са също така и обученията на 20 подбрани момчета и момичета между 18 и 29 г., които имат идея за собствен бизнес и желанието да го реализират. За тях ще бъдат организирани специални обучения по финанси, счетоводство, маркетинг и разработване на бизнес план.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.