RAISE Youth

Младежта в действие - за иновативно и устойчиво предприемачество в селските райони (Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth)

Финансиране: The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Продължителност: 40 месеца (1.9.2018 – 31.12.2021)

Консорциум на проекта:

  • GTF – Initiative for Sustainable Growth (водещ партньор, Хърватия)
  • City of Gospić (партньор, Хърватия)
  • CSCD - Center for Sustainable Communities Development (партньор, България)
  • “AUR” - the National Association of Human Resources Specialists (партньор, Румъния)
  • CASARRUBUELOS CITY COUNCIL (партньор, Испания)
  • FUNDECYT Science and Technological Park of Extremadura (партньор, Испания)
  • goodworks Innovation Agency (експертен партньор, Австрия)

ЗАЩО?  Икономическата структура на селските райони се променя: делът на първичния сектор в БВП намалява, а третичният сектор расте особено в областта на ИТ и туризма, които са основните движещи сили за растеж и заетост. Страните от Южна и Югоизточна Европа трябва да създадат по-устойчиви модели на производство на селскостопански и хранителни продукти в селските райони, за да спрат икономическия спад и обезлюдяването.

КОЙ? Младите хора, които не са нито в сферата на образованието, нито на заетостта, нито на обученията (NEETs – not in education, employment, or training) в 4-те целеви страни – Хърватия, България, Румъния и Испания, където безработицата е основен проблем, тъй като пряко засяга възможността за тяхната независимост, планиране на бъдещето, изграждане на собствени умения и способности. Младежката безработица и присъствието на NEETs са най-високи в селските райони в тези страни. Проектът е насочен към 2000 NEETs на възраст 25-29 години от селските и крайградските райони, като най-малко 60% от тях ще са жени.

КАК? RAISE Youth ще създаде устойчива транснационална рамка за пилотиране и популяризиране на новаторски модел RAISE с младежи в селските райони на възраст 25-29 г. въз основа на опита на 4-те страни бенефициенти с много високи нива на младежка безработица. Ще бъдат саздадени 4 RAISE центъра  за обучение, демонстрации и производство в селските райони, които са изправени пред обезлюдяване. RAISE ще обедини и групира национално и транснационално младежта от селските райони. Предвиден е и обмен между страните като ще бъде създадена и уеб платформа за маркетинг и краудфарминг (crowdfarming), която никога досега не е била използвана като инструмент за устойчива подкрепа на младежкото предприемачество в Европа. Използването на „интелигентно“ земеделие, нови технологии, в съчетание с много наставничество, както и семейно и индивидуално обучение, ще създадат екосистема в селските райони по-подходяща за създаване на работни места, тъй като тя ще вземе предвид личния подход при подготовката на система за създаване на социални рамки, клъстери, уеб инструменти, краудфъндинг, диалог между заинтересованите страни и политики.


ЦЕЛИ на проекта:

  • да допринесе за осигуряването на достойна и продуктивна работа за младите хора чрез социални иновации в селските райони на 4 държави от ЕС – Хърватия, България, Румъния и Испания; 
  • да пилотира и насърчи новаторския RAISE модел за самостоятелна заетост на младежи, които попадат в групата NEETs чрез устойчив агро-бизнес в 4 селски райони на ЕС с висока безработица и обезлюдяване.

Проектът е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия члез EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

www.eeagrants.org