То се проведе от 9 до 11 септември 2022 г. в Регионален младежки RAISE център.

Курсът бе воден от Вяра Христова - лектор с дългогодишна практика в сферата на електронната търговия и практик, реализирал редица успешни проекти по поръчка на клиенти.

По време на обучението, младежите придобиха ценни знания, умения и компетентности в упражняването на електронен бизнес и в частност на електронната търговия.

Тематичните модули, заложени в програмата, обхванаха най-важното от целия цикъл по планиране, създаване и маркетиране на успешен електронен магазин.

Беше обърнато специално внимание на следните теми: правна регламентация на продажбите в интернет пространството, съобразена с българско и европейско законодателство; счетоводно-финансови аспекти в онлайн търговията; методи на разплащане и доставка; стратегии за привличане на нови клиенти и техники за успешни продажби с нарастващ темп.

Много от млади хора споделиха, че обучението е било полезно и им е дало важни насоки как по правилен начин да изградят, развият и управляват свой собствен онлайн магазин.

Колко от тях ще предприемат важната стъпка да започнат свой собствен онлайн бизнес, ще следим с интерес!

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници се предоставя  допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.