Трудно откриване и доказуемост, липса на зрялост, религиозни и традиционни особености, липса на сериозни наказания – това са част от проблемите, свързани с превенцията, установяването и наказанието на престъпления в името на честта у нас.

В края на януари проведохме 5 кръгли маси с граждани от всички райони на страната. Наша основна цел бе да се срещнем с полицаи, учители, лекари, медиатори, адвокати, прокурори, съдии, представители на малцинства и др. и да им представим предложението за Петиция за промени в законодателството по отношение на престъпления в името на честта. Тя беше изготвена след обстойно публично обсъждане на проблема в рамките на 13 публични дискусии със заинтересовани страни.

Документът бе добре приет от всички повече от 140 души, които се включиха в кръглите маси. От разговорите стана ясно, че голяма част от жертвите не разбират, че са пострадали поради крехката си възраст. Подчертана бе острата нужда от ранна превенция и по-строги наказания за извършителите, които според представителите на МВР често прикриват подобни случаи.

Като фактор за предотвратяване на подобен тип деяния сред всички участници в обсъжданията се открои образованието като част от мултидисциплинарен подход за работа по проблема. Те изразиха мнение, че е необходимо в училищата да има социални работници, които да гарантират индивидуален подход при всеки случай. Работата със затворени общности с различни религиозни особености се оказва особено предизвикателство за представителите на всички институции. . Често и самите жертви дори да бъдат извадени от тази среда се връщат обратно, защото не го осъзнават като нещо, което противоречи на закона.

Различните експерти споделиха, че намират инициативата за изключително полезна като добър старт за повдигане на актуални въпроси към компетентните институции.

Широката общественост все още не познава понятието „престъпление в името на честта“ въпреки това потърпевши от този тип злоупотреби сме всички ние, макар и индиректно. Приканваме и вас да подкрепите нашата Петиция за промени в законодателството и политиките в тази област и да заявим смело гражданската си позиция!

Следете още информация на сайта на проекта, както и на  www.activecitizensfund.bg

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. "