„GEAR - Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата“, е проект, финансиран от Европейската комисия чрез програмата CERV. Неговата цел е да насърчава равенството между половете и да деконструира стереотипите свързани с пола чрез ангажиране на ромски младежи като агенти на промяната в Италия, България, Румъния и Белгия.

Проектът се стреми да повиши компетентността и знанията на младежи от ромски произход и на експерти-практици работещи с тях, по въпросите на равнопоставеността  между жените и мъжете, като необходима предпоставка за ефективното включване на ромите в процесите на развитието и за преодоляване на изолацията и дискриминацията към тях.

 

Основният инструментариум за въздействие е обучение и прилагане на практика на придобитите умения за създаване на онлайн съдържание. Младежите от ромски произход ще създадат уеб радио и ще разискват теми, които вълнуват съвременните млади хора, като стремежът е  достигане до широка аудитория.

 

Обучението на експертите - практици ще се проведе между април и октомври 2024 г., на български език, с изключение на въвеждащата лекция, на която водещият външен партньор  ще се представи програмата на английски език.

 

Възможността се предоставя на  20 практици и експерти, както от публичния, така и от частния сектор, които се интересуват от темата, в рамките на следните Компоненти:

 

Компонент 1: Онлайн семинари - 4 срещи с продължителност по 2-3 часа всяка

Семинарите ще се провеждат от експерти в областта и ще включват 7 модула:

  • Борба с формите на дискриминация срещу момичетата в областите образователни умения, развитие, обучение, здраве и хранене
  • Негативни културни практики към момичетата
  • Популяризиране и повишаване на осведомеността относно правата на момичетата
  • Икономическа експлоатация на детски труд
  • Защита на участието на момичето в социалния и политическия живот чрез осъзнаване на неговите нужди и потенциал
  • Засилване на ролята на семейството за подобряване на статуса на момичетата
  • Насилие и малтретиране на момичета.

 

Компонент 2: Онлайн работилници - 2 срещи по 3 часа всяка

Работилниците ще се проведат след завършване на курсовете по основните модули. Тези срещи ще имат за цел да осигурят реален практически опит в прилагането на научените инструменти, подходи и методологии. Темите, обхванати от двата семинара, ще бъдат:

  • Решаване на казуси
  • Дизайн на интервенциите.

 

Компонент 3: Присъствени 3 срещи - по 4 часа всяка

Личните срещи ще дадат възможност на участващите практици да се опознаят и да обменят работен опит, анализирайки добри практики и успешни професионални подходи. Срещите ще разгледат по-подробно въпроси, обхванати от общите онлайн модули, както и ще поставят акцент върху други общи теми и проблеми.

 

Участниците ще получат сертификат за участие след успешно завършване на курса. Необходимо е минимално присъствие от 80% на обучението, за да се класирате за сертификат.

За да кандидатствате, попълнете следния формуляр до 8 март 2024 г:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjMBNyPa6F6iQXd-PtoGl_Mzd-rLMK2tH0e-W5Qo5HnmZsbQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0