На 7 и 8 септември екипът на ЦРУО съвместно с колеги от партньорските организации  ALDA – Италия  и LABSUS- Италия проведе работилница за структурирането на работеща система за подкрепа на жени – сезонни работнички в чужбина. На срещата се включиха представители на местни институции от Монтана, Лом, Вълчедръм, Пазарджик и Стара Загора.

След кратко представяне на постигнатото до този момент в рамките на проекта в България и Италия, участниците се включиха активно в кръгла маса, в рамките на която представители на Федерация на независимите синдикати от земеделието, Местните комисии за борба с трафика на хора от Монтана и Пазарджик, областна администрация Монтана и Агенция по заетостта, дирекция „Бюро по труда“ – Монтана представиха постигнатото до този момент от техните организации и неизползваните още възможности най-вече в областта на превенцията.

Последвалата след това работа по групи даде възможност да се родят широк спектър от идеи и възможни решения. Сред тях, без да се търси изчерпателност бяха: картографиране на заинтересованите страни и създаването на местен експертен съвет, който да включва представители на читалищата на регионално ниво. Акцент бе поставен върху грижата за децата на родители, заминали да работят извън пределите на България -  чрез редовни интернет връзки със семействата им , онлайн  празнуване на празници заедно, базисни  курсове за изучаване езика на приемащите страни. По-активно включване  на здравните медиатори и в организирането на комуникационни кампании, съвместно с местна власт и НПО също залегна като възможност, както и реинтеграцията на жени, прекарали дълго време в чужбина и прибирали се у нас.

Всички тези идеи следваха модела BRIGHT,представен в рамките на първия ден от срещата. Представителите на гражданския сектор в Южна Италия споделиха своя опит с изпълзването на  този модел. Предстои подписването на  местни пактове за сътрудничество между мобилни работнички, НПО и местни институции в  някои приемащите региони. Целта е е да се гарантира максимална защита и справедливи условия за труд на жените, работещи в селското стопанство.

Макар проектът да е близо до своя край, той поставя началото на един нов модел на мислене на европейските граждани – за преминаване от „участие чрез говорене“ към „участие чрез действие“. В тази посока бяха насочени и усилията на всички участници в изминалия семинар. А до къде ще доведат те, предстои да разберем!