Проект „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ има за цел създаването на умения в представители на бежанските общности, включително и украинска за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата за вземане на решения в България.

Партньори в проекта са Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) и Българско училище по политика (БУП) с активната подкрепа на Върховен комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН). През 12-те месеца работа се предвижда анализ на нуждите и предизвикателствата пред бежанците и конструиране на Борд за застъпничество и приобщаване на бежанци (работно заглавие) с участието на 15 представители на арабската, афганистанската и украинската общности, които да преминат обучение за разработване и прилагане на политики за интеграция, осигурено от експерти на партньорските организации. Предстои разработването  и прилагането на модел за включване на борда в институционалната среда, както и Пътна карта за работа с институциите. Дейностите на проекта са локализирани в София, като е предвидено разпространение на резултатите посредством комуникационните канали на партньорите и тяхната партньорска мрежа до 30 000 бежанци, мигранти, търсещи убежище и 20 граждански организации с интерес по темата. Проектът стартира на 01.09.2022 г. и е предвидено да приключи през м. август 2023 г. с финална пресконференция.

Проектът „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 17 067 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ е да създаде умения в представители на бежанските общности за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата за вземане на решения в България.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.