На 27 и 28 февруари 2021 г. в Регионален младежки център – Брезник беше проведено обучение по Бизнес планиране за START UP.

Двадесет младежи от Област Перник получиха възможност да разширят знанията и уменията си в областта на изграждането на цялостен план за стартиращ бизнес в различни направления.

Участниците в курса се запознаха обстойно с основните понятия и съдържание при разписването и структурирането му, с особеностите при оформянето на текстовата част спрямо адресата, както и с началното планиране на необходимите ресурси и средства.

Предстои преминалите през обучителната фаза младежи да презентират своите идеи за бизнес начинания през март. Най-добрите и вдъхновяващи начинания, ще получат шанс да бъдат качени на международна платформа с цел набиране на средства за реализирането им.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.