В законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. С това цели да се пребри проектът в следващите две години. Водещ партньор е Център за развитие на устойчиви общности, а станалите два партньора са Център за равенство и многообразие KUN, Норвегия и Асоциация на жените адвокати, България.

Прочети още...

 

I.Въведение и цел на комуникационния план

 

1.1Въведение

В законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Формите на злоупотреба са ранни/уредени/насилствени бракове, заливане с киселина, убийства заради зестра, генитално осакатяване и пр. Проблемът се разпознава частично само сред някои ромски общности, най-вече в частта ранни бракове, които водят до ранна бременност, полово предавани болести, отпадане от училище и последваща трайна маргинализация. С навлизането на имигранти в страната се разпространяват и другите форми, но не се разпознават от професионално заинтересованите групи. Тези форми са много по-тежки, защото се насърчават от семейството и общността, като в планирането на насилието участват и жените. Правната и социална практика за ефективна защита и целева намеса е недостатъчна. Проектът предлага национално представително изследване на проблема сред различните етнически групи: роми, евреи, турци и българи, както и сред установилите се със статут на бежанци имигранти /преки ползватели/, в паралел с положението и добрите практики в Норвегия; анализ на знанията и отношението на българите към проблема; изработване и изпращане на публичните институции /основна целева група/ на Препоръки за промени в политиките и законодателството за ефективно предотвратяване и решаване на такива случаи.

Прочети още...

Име на проекта : Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект / Social and Legal Actions to Combat Honor Related Abuses

Водещ партньор : Център за развитие на устойчиви общности

Партньори : KUN Center for Equality and Diversity - https://www.kun.no/english.html

Асоциация за жените адвокати - https://www.womenlawyers.bg/

Общ бюджет в евро : 161 687,49 евро

Продължителност : 14 месеца  (септември 2019 –октомври 2020)

Прочети още...