Проектът COPGENDERED има принос към два хоризонтални аспекта на програмата Еразъм+:

  • борба с изменението на климата и
  • насърчаване на приобщаването и многообразието.

Основна цел на проекта е създаване на инструментариум за обучение по проблема взаимосвързаност на климатичната криза с неравенството между половете.

COPGENDERED се изпълнява от WIDE+ (Women in Development Europe+) - европейска мрежа от асоциации и активисти, които се борят за правата на жените като част от по- широка борба за социална справедливост, устойчив поминък и човешки права. WIDE+ се застъпва за промяна на европейските политики, които засягат хората във и извън Европа, и насърчава изграждането на приобщаващи и междусекторни феминистки движения в Европа, в солидарност с феминистките в глобалния Юг.

 

 Проектните дейности включват:

  • Изработка и печат на Информационен документ относно връзката равенство между половете и климатична справедливост на седем езика (английски, немски, български, датски, испански, френски и шведски) по темите: Уводен модул - феминистки перспективи за политиката в областта на климата; Мобилност/устойчив транспорт; Екстрактивизъм и женски активизъм срещу социално-екологичната експлоатация; Енергия – устойчиво производство и приобщаващ достъп и LGBTQI и климатичната справедливост.

 

  • Създаване на Онлайн хъб за обучители с методи за обучение на възрастни и институции, свързани с темата „Пол и климатична справедливост“, с материали на националните езици на участващите организации и английски език.

 

  • Изграждане на Онлайн платформа за индивидуално обучение по темата „Пол и климатична справедливост“ на английски език.