Център за развитие на устойчиви общности е независима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1994 г. под името фондация "Джендър проект в България" от жени активистки и професионалистки в различни области:
Тя се утвърждава като Advocacy Group /Група за застъпничество/ която работи за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете и за осъзнаване на женските права като неразделна част от правата на човека.
Екипът разработва програми за борба с домашното насилие и за окуражаване на жените за по-активно участие в икономическия и обществено-политическия живот на страната.

Фондацията е част от:

 • Национална мрежа на ЖАР (Женски Алианс за Развитие),
 • Регионалната женска мрежа КАРАТ Коалиция, обединяваща неправителствени организации от 13 страни от Централна и Източна Европа,
 • Gender Task Force към Пакта за стабилност


Дейности:

 • Застъпнически кампании
 • Обучителни програми
 • Разпространяване на информация
 • Изследвания
 • Изграждане и работа в мрежа


От 1995 г. до 2003 г. центърът е работил по над 30 проекта в следните области:

Насилието срещу жените

 • Документиране на домашното насилие и насилието над жените в България, проведен съвместно с американската \ организация "Minnesota Advocates for Human Rights";
 • Проект "Джендър обучение в училище" за 40 училища в София и страната, подкрепен финансово от "Отворено общество" - София, "MAMA CASH" - Холандия, OSI - Будапеща и UNIFEM TRUST FUND;
 • Едногодишен проект "Кампания за предотвратяване насилието над жени", финансиран от UNIFEM TRUST FUND, включващ първото за страната представително количествено изследване на домашното насилие, два обучителни семинара за 60 журналисти от страната, 40 радиопредавания в рубриката "Равнопоставеност на половете" по Програма "Хоризонт" на Националното радио, 4 документални 30-минутни филма за Националната телевизия
 • Документален 60-минутен филм за домашното насилие сред етническите групи в България "Несподелено мълчание"
 • Множество кампании в рамките на ежегодните 16 Международни срещу насилието над жени, в т.ч. колоездачна обиколка на София и Концерт пред Народния театър през 2002г. в подкрепа на законодателство срещу домашното насилие

 

Жените и икономиката

 • Разработени са Ръководства за подпомагане на безработни жени "Как да стартирам малък бизнес" и за жени-предприемачки "Как да експортирам"
 • По проекти финансирани от Global Fund for Women в страната са проведени множество обучения на база на горепосочените Ръководства
 • Фондацията беше партньор на АСА и ЖАР в проект финансиран от Световната банка - София " Джендър аспекти на бедността и неравенството в семейството и на пазара на труда"
 • Програма за преразпределяне на фондове "Бедност и безработица при жените", финансирана от Global Fund for Women. По тази програма са подкрепени 5 женски НПО от страната, които разработиха и реализираха проекти по темата.

 

Жените в управлението и вземането на решения

От 2000г. фондация "Джендър проект в България" е изпълнител за страната на проектите "Жените могат", финансирани по линия на Gender Task Force към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. Тяхната осоновна цел е обучение в политически умения и оказване подкрепа на жените за по-активно участие в обществено-политическия живот, чрез създаване на мрежи за съвместна дейност. Последователно се проведоха обучения на активни жени от политически партии и НПО в 37 града на страната; на женските групи в петте парламентарно представени политически партии в т.ч. и на младежките им секции; на жените - кметици; на активните и образовани ромски жени. През 2003г. се проведоха обучения за прилагане политиката на равнопоставеност на половете на местно ниво, като се ангажира женският политически и обществен елит в 7 града в разрешаването на конкретен проблем на местните жени. По този начин се полагат основите на женско лоби в съответния град и се подготвят условия за бъдеща местна структура на Национален механизъм по равнопоставеността на половете. Произведен е и 40- секунден телевизионен клип за ролята на жените в политиката, който се излъчва 4 месеца по телевизия "Европа" и с който ще се положи началото на Национална кампания за равни възможности на жените и мъжете България 2003.

Институционални механизми за напредъка на жените

Фондацията взе участие в Работната група за изработване на Проектозакон за равните възможности на жените и мъжете към Министерството на труда и социалната политика /2000 -2001г./
Проведени бяха редица застъпнически дейности в подкрепа на горепосочения проектозакон. В различните Комисии на Парламента бяха представени становища и по предлагания Проектозакон за защита от дискриминацията.
Фондацията участва активно и в работата на Консултативната Комисия за равни възможности на мъжете и жените към Министерството на труда и социалната политика.

Жените и медиите

Успешно беше реализиран проект "Джендър образование и медии" в партньорство с Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Климент Охридски", 2003 г., подпомогнат финансово от Програма МАТРА на посолството на Кралство Холандия в България.

Екипът на фондацията е взел участие в редица международни срещи и семинари, сред които:

 • Участие във Форума на НПО на на Четвъртата конференция на ООН по проблемите на жените, Пекин 1995 г.
 • Участие в работата на Женската комисия към ООН за подготовка на заключителните документи за Специалната сесия на Общото събрание на ООН по повод Прегледа "Пекин + 5", Ню Йорк, 3-16 март 2000 г.

Нагоре

Фондация „Център за развитие на устойчиви общности" /ЦРУО/ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза в Министерство на правосъдието под номер 015/31.12.2003 г. Седалището и адресът на управление са в гр. София 1000, ул. Парчевич 37Б; тел/факс 02 9864710; e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Интернет страница https://cscd-bg.org.

ЦРУО работи на местно, национално и глобално ниво по проблемите на жените и мъжете, момчетата и момичетата, като съблюдава принципите и ценностите на Европейския съюз. Мисията на фондацията е постигане де юре и де факто на равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на личния и обществения живот в България, Европа и в глобален мащаб. Постигането на равнопоставеност между двата пола означава равни възможности за участие в различните обществени процеси и дейности на всички нива, в т.ч. в управленските решения; отсъствие на дискриминация и равен достъп до ресурсите на обществото и произведените от него блага. Равнопоставеността на жените и мъжете е от основно значение за спазването на правата на човека, за запазване върховенството на закона, и за укрепване на демокрацията.

ЦРУО е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, регистриран от Комисията за защита на личните данни и вписан в Публичния регистър на лични данни.

 

1.Фондация Център за развитие на устойчиви общности/ЦРУО/ носи отговорност за информационната сигурност на своите бенефициенти и партньори.

1.1 Политиката за защита на личните данни на ЦРУО е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679 и ЗЗЛД и предоставя информация за различните видове лична информация, която фондацията събира; начините, по които я съхранява, обработва и използва; както и информация за правото на субектите на достъп, коригиране, заличаване, възражение.

1.2 Политиката за защита на личните данни на ЦРУО отчита неприкосновеността на личността и необходимостта от мерки срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица.

1.3 Тази Политика важи за всички, които взаимодействат с фондацията онлайн (по-специално чрез уебсайта www.cscd-bg.org и всеки друг уебсайт, който фондацията администрира) или чиято лична информация се събира по друг начин.

 

 1. Събиране на лични данни

ЦРУО може да получи лични данни от редица източници, включително:

2.1. Когато информацията се подава директно. Ако например потребители предоставят имейл адреса си, за да се регистрират, за да получават новини от ЦРУО.

2.2. Когато информацията се получава косвено. Лична информация може да бъде споделена с ЦРУО от трети страни, като: агенции за набиране на персонал, ако/когато се набира персонал; ако/когато се ползват услугите на проучвателни/изследователски агенции и пр.

2.3 Когато е обществено достъпна. Може ЦРУО да получи лична информация от външни публично достъпни източници.

2.4 Когато се посещава уебсайта на ЦРУО. Уеб сайтът на ЦРУО използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, с цел информационно подобряване, като това може да включва събиране на лична информация.

 

 1. Категории лични данни, които се обработват от ЦРУО, във връзка с дейността и спазването на законовите задължения

ЦРУО може да събира, съхранява и да обработва по друг законен начин следните видове лични данни:

3.1 Физическа идентичност: име, ЕГН, данни от документ за самоличност, месторождение, адрес, телефон, e-mail

3.2 Социална идентичност: образование, квалификация, правоспособност, заемана длъжност, трудова дейност - стаж и професионална биография, гражданство, участие в управителни органи на юридически лица

3.3 Икономическа идентичност - номер на банкова сметка (IBAN)

3.4 В рамките на договорно задължение, свързано с финансиране и/или участие в проект/програма, с изричното съгласие на лицето може да бъде изискана информация свързана с отговаряне на определени изисквания за неговото включване (образование, принадлежност към уязвима група, етническа принадлежност)

3.5 Информацията, която се предоставя от член на Настоятелството на ЦРУО може да включва образование и професионален опит, информация за членовете на семейството, професионална информация, потенциален конфликт на интереси

3.6 Информация, която се предоставя, когато лице е подизпълнител, която може да включва образование и професионален опит, трудова биография, изображения на подписа и информация за услугите, които може да се предоставят на ЦРУО

3.7 Информация за потребителския профил и потребителско име, ако лице се регистрира на уебсайта на ЦРУО

3.8 Информация, във връзка с кандидатура на субект за евентуална стипендия или стаж, която може да включва дата на раждане, образование и професионален опит, информация за членовете на семейството, информация за заетостта, информация за гражданство и данъчна резиденция, паспорт, изображения на подпис, разходи, сума и предназначение на безвъзмездните средства и информация за участие в определена програма.

 

 1. Каква информация автоматично се събира онлайн?

ЦРУО събира определена информация автоматично всеки път, когато някой взаимодейства с уебсайта на организацията. Докато получената информация може да не е лична информация съгласно законите на страната, в която се намирате, ЦРУО счита, че съществуват определени закони (напр. Законите на ЕС), където тази информация има вероятност да е лична информация.

 

 1. Как ЦРУО използва личните данни

ЦРУО ще използва лична информация за:

5.1 да изпълни искания при подаване на заявка или регистрация на уебсайта;

5.2 да преглежда, оценява и администрира безвъзмездни средства, стипендии, стажове и програми на ЦРУО;

5.3 да наблюдава напредъка и завършването на тези програми;

5.4 да наблюдава и да управлява конфликтите на интереси;

5.5 да управлява различните транзакции;

5.6 да се свърже с някой, ако участва в проект, който ЦРУО администрира;

5.7 да се свърже с някой и отправи препоръки, предложения или известия към него относно възможностите, от които може да се интересува;

5.8 да осъществява административни и маркетингови комуникации;

5.9 да позволява да се използват онлайн услуги (напр. форуми, съобщения, блогове);

5.10 да администрира всяка финансова транзакция между организацията и партньора/бенефициента;

5.11 да регистрира участници в събитие;

5.12 да се свърже с лица за целите на застъпническа кампания и да ги информира за събития или публикации, които са интересни;

5.13 за изследователски цели, така че да се идентифицират основни тенденции и проблеми във връзка с програми и проекти на организацията;

5.14 за да спази законови задължения, които са обвързващи за ЦРУО;

5.15 предотвратяване на измами или злоупотреба с услуга; и

5.16 установяване, защита или изпълнение на съдебни искове.

 

 1. Обработка на личните данни

6.1 Като администратор на лични данни ЦРУО обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършат с автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, консултиране, употреба, блокиране, заличаване и унищожаване, при спазване на следните принципи:

а/ законосъобразност на обработката на лични данни;

б/ пропорционалност на обработката на лични данни;

в/ актуалност на обработваните лични данни.

6.2 ЦРУО обработва личните данни самостоятелно. Обработващи от името на ЦРУО се явяват например, служителите й, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са надлежно регламентирани.

6.3 Целта на обработката на лични данни е еднозначно да се идентифицират физическите лица, настоящи и бъдещи служители на ЦРУО, контрагенти, бенефициенти по договори за безвъзмездно финансиране, поканени и участници в събития, осъществявани във връзка с изпълнение на дейностите на ЦРУО.

6.4 Обработката на данни е вследствие на:

а/ изпълнението на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо финансово-счетоводната отчетност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, дейността по управление на човешки ресурси;

б/ изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в/ изпълнение на дейности от ЦРУО - за една или повече конкретни цели със съгласие на субекта на данните; за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна със съгласие на субекта на данните.

6.5 Изрично съгласие на физически лица, чиито данни се обработват не е необходимо, ако администраторът разполага с правно основание за обработка на лични данни. Такива основания са например нормативно установено задължение във връзка с изискванията на трудовото, данъчното и социално-осигурително законодателство, Закона за задълженията и договорите, Закон за счетоводство, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма и др.

 

 1. Използване на онлайн услуги (напр. Форуми, блогове)

7.1 Възможно е ЦРУО да предостави определени интерактивни услуги чрез уебсайта си, като съобщения, блогове и форуми. Всяка информация (включително лична информация), която субектите публикуват във форум, става публична информация и може да бъде достъпна за други посетители на уебсайт на ЦРУО и за широката общественост. Ако субект публикува каквато и да е лична информация, свързана с други хора, той/тя декларира, че има право да го направи и позволяват на ЦРУО да използва информацията в съответствие с тези правила за поверителност. ЦРУО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ когато други хора използват лична информация, която субект е предоставил във Форума на ЦРУО.

 

 1. Разкриване на лични данни

8.1 Като администратор на лични данни ЦРУО има право да разкрие обработваните лични данни само на следните категории лица:

а/ физически лица, за които се отнасят данните;

б/ лица, за които правото на достъп е законово установено;

в/ лица, за които правото произтича по силата на договор.

8.2 При разкриване на лична информация на избрани трети лица (като контрагенти или подизпълнители) за целите, посочени в раздел 6., третата страна ще бъде задължена да използва всяка лична информация, която получава в съответствие с указанията на ЦРУО.

 

 1. Сигурност на личната информация

ЦРУО предприема разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотврати загуба, злоупотреба или изменение на вашата лична информация.

 

 1. Колко дълго съхраняваме вашата лична информация?

ЦРУО ще запази вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да:

10.1 спази всички законови или регулаторни изисквания, на които е подчинен съгласно приложимото право;

10.2 изпълни целите, за които е събрана личната информация;

10.3 защитити своите или на трета страна законни права.

 

 1. Деца

Нашият уебсайт не е предназначен за използване от лица, които са на възраст под 16 години. Ако сте под 16-годишна възраст, моля, не ни предоставяйте лична информация.

 

 1. Права и предпочитания на физическите лица

Физическите лица, чиито лични данни ЦРУО обработва, имат право:

12.1 да поискат сведение за лична информация с която ЦРУО разполага и да поискат копие от тази информация;

12.2 да оттеглят съгласието си по всяко време, в случаите, когато ЦРУО разчита на съгласието като законосъобразно основание да използва лична информация;

12.3 да поискат да бъде изтрита личната информация, която се съхранява за тях, доколкото ЦРУО законно е задължена да го направи;

12.4 да поискат да бъде коригирана всяка лична информация, смятана за неточна;

12.5 да възразят срещу обработването на личната информация, когато (i) се обработва въз основа на законни интереси; (ii) ще се използва за директен маркетинг; (iii) ще се използва личната информация за статистически цели;

12.6 да поискат предоставянето на личната информация в машинно четим формат на тях лично или на трета страна, при условие, че въпросната лична информация е предоставена лично и се обработва от ЦРУО (i) като ЦРУО се позовава на съгласието на лицето; или (ii) защото е необходимо за изпълнението на договор, по който лицето е страна; и в който и да е от случаите, ЦРУО я обработва с помощта на автоматизирани средства;

12.7 да поискат обработката на личната информация да бъде ограничена, ако има несъгласие относно точността или законната й употреба;

12.8 да получават електронни съобщения от ЦРУО: ако вече не искат да получават имейли, свързани с маркетинг или текстови съобщения от ЦРУО, на базата на препращане, могат да се откажат, като изпратят имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 1. Ред за упражняване на права

13.1 Физическите лица упражняват правата си като подават, писмено заявление до ЦРУО (на хартиен носител или по електронна поща), съдържащо минимум следната информация: а/ Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице б/ Описание на искането

в/ Предпочитана форма за предоставяне на информация

г/ Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

13.2 Процедурата по упражняване на права на физическо лице във връзка с личните му данни е безплатна за лицето.

13.3 С цел избягване на злоупотреби, при подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно.

13.4 Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне на администратора по него е 14-дневен, считано от деня на получаването на заявлението, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни и с оглед сложността на искането.

13.5 ЦРУО изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично - срещу подпис или по поща/куриер с обратна разписка, като се вземе предвид предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информацията.

13.6. Когато данните, предмет на заявлението не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителят се отказва достъп до тях.

13.7 В случай, че ЦРУО не отговори на заявителя в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защита на личните данни, той има право да упражни правото си на защита пред компетентните органи.

 

 1. Други уебсайтове

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези свързани уеб сайтове не са под контрола на ЦРУО и ЦРУО не носи отговорност за практиките за поверителност или за съдържанието на такъв свързан уебсайт или за всякаква връзка, съдържаща се във всеки свързан уебсайт. ЦРУО предоставя такива връзки само за удобство и включването на връзка в уебсайта не предполага одобрение на свързания сайт от ЦРУО.

 

 1. Актуализиране на тази политика за поверителност

ЦРУО може да актуализира тази Политика за поверителност, като публикува нова версия на уебсайта си. Ако тя бъде актуализирана по начин, който значително променя начина, по който се използва лична информация, ЦРУО ще Ви уведоми за тези промени.

 

 1. Използвани термини и дефиниции

По смисъла на настоящата Политика:

16.1 „Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

16.2 „Обработване на лични данни" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

16.3. „Регистър с лични данни" е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, съгласно Вътрешните правила на ЦРУО, която може да бъде централизирана или децентрализирана и е разпределена на функционален принцип.

Настоящата Политика за защита на личните данни на Фондация „Център за развитие на устоючиви общности" е утвърдена със Заповед на Директора на 29. 10. 2019 г. и влиза в сила от същата дата.

Център за развитие на устойчиви общности

1000 София, ул. Парчевич 37Б

тел.: 986-47-10

email:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

БЪЛГАРСКА КОАЛИЦИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ДВАТА ПОЛА

Цел на създаване:

Законодателство, гражданско общество и институции в демократична българия да заработят в съответствие с европейските стандарти по равнопоставеността на половете


Българската Коалиция за равнопоставеност на двата пола е неформална група, обединяваща представители на гражданското общество, институциите, политическите партии и медиите в България, които искат да работят с обединените си усилия за постигане реално на равни възможности за жените и мъжете в България.

Инициатор за нейното създаване е Станимира Хаджимитова - Координатор за България за неправителствените организации /НПО/ към Джендър Таск Форс на Пакта за стабилност.

В годините след IV-та Световна Конференция на жените в Пекин (септември 1995г.), женското движение в България постигна сериозни успехи. Регистрираха се множество НПО по проблемите на жените, както в столицата, така и в страната.
С обединените усилия правителствените институции и НПО беше разработен Национален план за действие (1996 - 1997 ) и бяха издадени много информационни материали по основните документи от конференцията в Пекин.
Особено активни бяха работещите за: по-голямо участие на жените в политиката, изборите и избирателните листи; борбата срещу насилието над жените във всичките му форми, както и онези, които подкрепяха масовото обучение в областта на равнопоставеността и активното включване на българката в труда и обществения живот.
В резултат на усилията, днес виждаме повече жени на изборна работа в местната и централна власт. След последните парламентарни избори в Народното събрание от 2001 г. има 26,5% жени. През септември 2003 г. се прие Закон за защита срещу дискриминацията, който включва материята по равнопоставеността на половете; разработен беше и внесен в Парламента проект за Закон за защита срещу домашното насилие.
На Националната работна среща по равнопоставеността, проведена на 20.2.2004г. в София, 93-та участници единодушно констатираха, че независимо от успехите, моментът е критичен и са необходими по-нататъшни обединени усилия и действия, които да гарантират необратимостта на процеса.
Коалицията е отворена за нови привърженици. Тя ще определи своята структура в процеса на съвместната работа по проекти в следните направления:

"ЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ - РАБОТЕЩ ЗАКОН"
ръководител Павлина Филипова - фондация ЖАР,
тел/факс 02/9805920
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Интеренет адрес: www.women-bg.org

"ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ"
ръководител Геновева Тишева, Български център за джендър изследвания,
тел. 02/9635357;
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

"УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА"
ръководител Станимира Хаджимитова, фондация Джендър проект в България;
Тел./факс 02/ 9864710; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Фондация "Джендър проект в България" благодари на всички донори за тяхната подкрепа!


Global Fund for Women
1375 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, CA 94109 USA
website: http://www.globalfundforwomen.org/

UNIFEM TRUST FUND
304 East 45 th Street, New York,
N.Y. 10017 USA
website: http://www.unifem.org/

Minnesota Advocates for Human Rights
310 Fourth Ave S, # 1000 Minneapolis, MN 55415-1012 USA
website: http://www.mnadvocates.org/

Mama Cash
P.O.Box 15686
1001 ND Amsterdam
The Netherlands
website: http://www.mamacash.nl/

Open Society Foundation
56, Solunska Street
1000 Sofia
Bulgaria
website: http://www.osf.bg/

Gender Studies Small Program Open Society Institute
Oktober 6 u.12 Street
1051 Budapest
Hungary

MATRA KAP Program of the Netherlands Embassy
38, Galichitsa Street
1126 Sofia
Bulgaria
website: http://www.netherlands-embassy.si/index3426.html

Stability Pact Gender Task Force
Savska 41/2 Street
10000 Zagreb
Croatia
website: http://www.stabilitypact.org/gender/

National Democratic Institute
159, Rakovski Street
1000 Sofia
Bulgaria
website: http://www.ndi-bg.org/

Democracy Commission Small Grants
Embassy of the USA
18, Vitosha str.
1000 Sofia
Bulgaria
website: http://www.usembassy.bg/pao/demcom.html

Council of Europe
5, Alexandar Jendov str.
1113 Sofia
Bulgaria
website: http://www.cid.bg/

Нагоре

Мисия

Мисия

Цели

Център за развитие на устойчиви общности е независима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1994 г. от жени активистки и професионалистки в различни области. Тя се утвърждава като Advocacy Group /Група за застъпничество/ която работи за :

 • повишаване на чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на двата пола;
 • засилване нетърпимостта на формиращото се гражданско общество в България към проявите на насилие срещу жените у дома, на пазара на труда и на работното място;
 • промяна на законовата уредба в защита на жените и децата, пострадали от домашно насилие;
 • образоване на деца и млади хора по въпросите на човешките права и регламентираните национални и международни норми, гарантиращи тези права;
 • участие на медиите при дискутиране на джендър проблематиката;
 • усвояване на успешните практики на чуждестранни неправителствени организации и професионалното им адаптиране към реалностите в България;
 • подпомагане и окуражаване на жените за започване на собствен бизнес;
 • постигане на по-голямо участие на жените в политиката и властта и създаване на национално женско лоби.

"Център за развитие на устойчиви общности" реализира тези цели като:

 • организира информационни и образователни кампании за повишаване на обществената нетърпимост към насилието над жени и деца като норма на поведение чрез активно медийно партньорство и чрез продуциране на видео филми, радиопредавания,специализирани рубрики в печата;
 • организира обучителни семинари в София и страната по проблемите на: домашното насилие; скритата дискриминация на жените от етническите групи в България; равнопоставеността на жените и мъжете; сексизъм; ролята на медиите за преодоляването на насилието над жените; придобиване на лидерски и политически умения; джендър образование в училище и ВУЗ; как да започнем малък бизнес.;
 • разработва и участва в проекти за изграждане на Национален механизъм за равни възможности на жените и мъжете в България и неговото промоциране в публичното пространство;
 • активна работа в национални и международни женски мрежи за създаване и укрепване на женското лоби на местно и регионално равнище;
 • реализиране на социологически и политологически изследвания по въпросите на домашното насилие, сексуалното насилие на работното място, влиянието на бедността и глобализацията върху двата пола;
 • финансира проекти, насочени към подобряване социалния статус на жените и децата;

"Център за развитие на устойчиви общности е" част от:

 • национална мрежа на ЖАР /Женски Алианс за Развитие/
 • регионална женска мрежа КАРАТ Коалиция - обединяваща неправителствените организации от 13 страни на Централна и Източна Европа
 • Gender Task Force към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа

Структура

Центърът се ръководи от Настоятелство. Директор на "Център за развитие на устойчиви общности" е Станимира Хаджимитова. Във фондацията работят 5 души и доброволци.


Нагоре

Още статии ...