Екипът на Регионален младежки център - Брезник посети Община Радомир, където се срещна с г-жа Елисавета Кирилова – директор на Дирекция „Финансово-административно и правно обслужване“ (ФАПО) към Общинската администрация.


Г-жа Кирилова заяви, че местната власт е запозната с дейностите по проект „RAISE YOUTH“ („Младежта в действие“). Тя заяви, че адмирира нашите усилия в посока активизиране на младото поколение и шанса, който им предоставяме с нашите обучителни програми за стартиране, управление и развиване на собствен бизнес.

В хода на разговорите беше обсъдена възможността за участие на РМЦ в утвърдили се през годините празници от културния календар на общината, като традиционния гергьовденски панаир на занаятите, празникът на радомирската боза,  деня на града и др.

Г-жа Кирилова одобри идеята на екипа на РМЦ относно провеждането на фермерски пазари в Област Перник, защото районът има потенциал за производството на екологично чисти продукти и все повече млади хора избират земеделието като сфера, чрез която могат да развиват устойчив, отговорен и печеливш бизнес.

В края на срещата беше поет ангажимент за популяризиране на проектните ни дейности чрез сайта и Фейсбук страницата на общинската администрация.

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.