На 5ти май членовете на екипа на центъра заедно с деца от петите класове на СУ “Васил Левски”, гр. Брезник и заместник-директорката на училището Таня Георгиева монтираха компоста. Повод за събитието бе Международната седмица на компостирането.

Заедно младежите направиха компостер като част от обучителна работилница за компостиране на почвата. Идеята беше всички те да станат част от най-голямата и най-всеобхватната инициатива на компостиращата общност в цял свят. Кампанията за 2022г. поставя акцент върху ролята на компоста в спряването с климатичните промени като така се подчертава и цялостното движение за регенеративно земеделие.

А какво представлява то?

Регенеративното земеделие е система, която се фокусира върху подобряване здравето на почвата, използвайки щадящи земната повърхност селскостопански практики с идеята, че по-здравата почва ще доведе до по-здравословни, по-богати на хранителни вещества култури. Така допринася и за по-малкото количество въглерод в атмосферата чрез повишеното му улавяне.

Компостът, когато се добавя към земеделски земи, градини, дворове и други пейзажи, създава по-здравословни почви и култури, като осигурява храна за почвените микроби в земята. Тези микроби обогатяват качеството на почвата, като същевременно улавят въглерода в почвата чрез фотосинтеза, превръщайки регенеративното земеделие и компостиране в инструмент за борбата с изменението на климата. Точно както готвачът събира най-добрите съставки, за да създаде перфектната рецепта, темата за 2022 г., "Рецепта за регенерация: Компост", се фокусира върху решаващата роля за рециклирането на нашите хранителни остатъци и дворни части, като създава компост, който, когато се добави към почвата, води до рецепта за по-здравословен и природосъобразен начин на живот.

В Центъра предстои да се състоят още редица дейности, свързани с устойчиво земеделие. Какви ще са те и как да се включите – следете на нашата страница!

Проектът RAISE Youth, изпълняван от Центъра за развитие на устойчиви общности, обхваща над 500 младежи на възраст между 18 и 29 г., живеещи в общините Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци, които нито работят, нито учат в момента. В неговите рамки те преминават различни обучения по кариерно и личностно развитие, като на най-активните 20 участници ще бъде предоставена допълнителна обучителна и менторска помощ за стартиране на собствен бизнес.

The RAISE Youth project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.