Име на проекта: Reporting Effectively on Development, Minorities & Migration(MMM)

Финансиране по EuropeAid/151103/C/ACT/MULTY

Времетраене: 2017 - 20202

Партньори: Minority Rights Group Europe (MRGE) – апликант, Будапеща, Унгария; Minority Rights Group International (MRGI), Лондон, Великобритания; фондация „Джендър проект в България“; Economic University, Краков, Полша; The Human Rights League, Братислава, Словакия

 

Обща цел: Повишаване обществената осведоменост в страните членки на  ЕС относно взаимовръзките между ЕС и развиващите се страни по въпроси, свързани с бедността, миграцията и изключването на малцинствата от социалния, икономическия и политическия живот на страната, включително от помощта за развитие.

Специфична цел: Подобряване на медийното отразяване на политиките, свързани с развитието, чрез укрепване капацитета на журналисти и студенти по журналистика да отразяват с необходимата чувствителност проблемите на бедността, миграцията и малцинствата.

Дейност 1: Пет 8-седмични онлайн курса /на английски език/ по проблемите на развитието, малцинствата и миграцията за 200 журналисти и студенти по журналистика (50 от България).

(Бележка: Под развитие се разбира процес, насочен към повишаване на качеството на живот на хората в развиващите се страни, измерено с равнище на доходите, качество на хранене, медицинско обслужване, образователни услуги и др., чрез икономически растеж и добро управление при защитени права на човека).

Съдържание:
Въведение в темата на развитието и сътрудничеството за развитие:

  • Критично важни въпроси, засягащи малцинствени групи
  • Проблеми, свързани с миграцията
  • Медии, малцинства и коренно население
  • Журналистика, посветена на развитието, чувствителна по проблемите на малцинствата

Курсовете се водят от двама експерти. Участниците  отделят 2-3 часа седмично за четене, извършване на собствени проучвания, попълване на тестове и изпълнение на задачи. Дискусионният форум и уеб-семинарите подобряват интерактивния характер на курса и  създават дух на взаимодействие между участниците.

Дейност 2: 1-месечни стажове в национални медии за студенти по журналистика, завършили онлайн обучението

Българският партньор (ДПБ) договаря едномесечни стажове в национални медии за  студенти по журналистика, завършили успешно онлайн курса. При подбора на стажантите  се взима под внимание какво планират за своите стажове и дали ще демонстрират компетентност и интерес към „журналистика за развитие“. Изисква се публикуване на медийни материали.

Дейност 3: 7-дневни посещения на място за участници, успешно завършили обучението -  до входни пунктове за пристигане на мигрантите в ЕС и до страните на произход в Африка.
Участниците в онлайн обучението, които са демонстрирали най-голям интерес, потенциал и ангажимент, имат възможност да участват в 7-дневни пътувания, включващи обучение на терен  и срещи в местата за пристигане на мигрантите в Италия, Гърция и Испания, както и до страните на произход в Африка. Подборът има за  цел да осигури добро географско покритие между партниращите страни, както и равнопоставеност между половете. Учебните визити дават възможност на участниците да интервюират хора от първа ръка и да подберат и отразят лични истории. Процесът насърчава създаването на положителни разкази за усилията за преодоляване на слабото развитие в развиващите се държави и за причините за миграцията. Участниците изграждат мрежи от контакти на място, които остават полезен актив за тяхното професионално развитие.

Дейност 4: Подкрепа за най-активните онлайн обучаеми за осъществяване на собствени изследователски проекти
Проектът предлага стипендии до 1600 евро на успешни участници от четирите страни, за да извършат по-задълбочено отразяване на проблеми, свързани с развитието, миграцията и малцинствата. По-малки суми се отпускат на онези, които остават по-дълго на мястото на  учебните посещения (Дейност 3), със същата цел. Безвъзмездните средства са предназначени за покриване на пътни разходи, настаняване, застраховка, диети и т.н.

Дейност 5: Провеждане на Национални кръгли маси на тема "Журналистика за развитие" за медийни ръководители

Дейност 6: Годишни награди „Журналистика за развитие
Две годишни награди през втората и третата година ще бъдат присъдени на журналисти за публикации по проблемите на развитието. Фоторепортажи също ще бъдат допустими.

Дейност 7: Участие в международни кръгли маси, посветени на „журналистика за развитие“

Преподавателите по журналистика в университетите и старшите редактори, които са най-активни и ангажирани в националните кръгли маси (Дейност 6) и в подкрепа на проекта (разпространение на поканата за подаване на кандидатури за онлайн курс, предоставяне на стажове и т.н.), участват на международни кръгли маси за обсъждане на теми, свързани с развитие и сътрудничество за развитие.

Дейност 8: Изработване и разпространение на медийни информационни ресурси за развитието, малцинствата и миграцията

Проектът предвижда разработване на три глобални доклада за малцинствата и миграцията и един доклад с най-добрите практики на чувствителна към развитието и малцинствата журналистика.

Дейност 9: Документални филми и онлайн материали

Изработват се визуални материали, фокусирани върху въпроси, свързани с развитието, малцинствата и миграцията

Контакти за въпроси и изразяване на интерес:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Станимира Хаджимитова