Име на проекта : Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект / Social and Legal Actions to Combat Honor Related Abuses

Водещ партньор : Център за развитие на устойчиви общности

Партньори : KUN Center for Equality and Diversity - https://www.kun.no/english.html

Асоциация за жените адвокати - https://www.womenlawyers.bg/

Общ бюджет в евро : 161 687,49 евро

Продължителност : 14 месеца  (септември 2019 –октомври 2020)

Резюме на проекта:

В законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Формите на злоупотреба са ранни/уредени/насилствени бракове, заливане с киселина, убийства заради зестра, генитално осакатяване и пр.
Проблемът се разпознава частично само сред някои ромски общности, най-вече в частта ранни бракове, които водят до ранна бременност, полово предавани болести, отпадане от
училище и последваща трайна маргинализация. С навлизането на имигранти в страната се разпространяват и другите форми, но не се разпознават от професионално заинтересованите
групи. Тези форми са много по-тежки, защото се насърчават от семейството и общността, като в планирането на насилието участват и жените. Правната и социална практика за ефективна защита и целева намеса е недостатъчна. Проектът предлага национално представително изследване на проблема сред различните етнически групи: роми, евреи, турци и българи, както и сред установилите се със статут на бежанци имигранти /преки
ползватели/, в паралел с положението и добрите практики в Норвегия; анализ на знанията и отношението на българите към проблема; изработване и изпращане на публичните институции /основна целева група/ на Препоръки за промени в политиките и законодателството за ефективно предотвратяване и решаване на такива случаи. Застъпническа кампания включва 13 публични консултации по Препоръките с мин. 130 души в страната, профилирани по етнос, професия и религиозна принадлежност;
5 кръгли маси по региони с 200 души от широката общественост /крайни ползватели/, за подписване на Петиция в подкрепа на изработените Препоръки. Ще се разработят обучителни материали, таргетирани към различни професионалисти. 20 минутен филм с реални истории и широка комуникационна кампания, завършваща с национална конференция ще допринесат за упражняване на натиск върху публичните институции.

Основни целеви групи : Публични институции на национално и местно ниво – 12

Крайни ползватели:

 • Бежанци, мигранти – 20
 • Широка общественост, вкл. местни общности – 285

Дейности :

Дейност 1: Анализ на ситуацията в България и Норвегия по отношение на
злоупотребите в името на честта /ЗИЧ/

В България ще бъде извършено кабинетно проучване на наличните към момента политики и правни актове от експертите в проекта. Резултатите от ще бъдат допълнени от национално представително изследване, което ще включи не само ранните и принудителни бракове, но и други злоупотреби от т.н. „чадър на честта“. Изследването ще отрази явлението сред ромски, турски, български, арменски и еврейски етнос, и имигранти със статут на постоянно пребиваване. То ще включва и дълбочинни интервюта с експерти по етническите въпроси, учители, адвокати, социални работници, полицаи. Проучването ще бъде извършено от специализирана агенция, която ще изготви и специален наръчник за интервютата с имигрантите в двете страни. В Норвегия ще бъде извършено кабинетно проучване за наличните политики и правни актове и интервюта с имигранти.
Изследванията ще разкрият степента на разпространение и характеристиките на ЗИЧ и съществуващите правни и политически дефицити за да се формулират първи препоръки за
интервенция.

Резултат :

 • Наръчник за провеждане на дълбочинни интервюта на български и английски език;
 • Изготвяне на табличен доклад за България;
 • Изготвяне на аналитичен доклад в две части: качествена – резултати от дълбочинните интервюта и количествена – статистическа обработка на резултатите;
 • Сравнителен анализ между резултатите на българската и останалите общности;
 • Резюме на резултатите на английски език;
 • Анализ на интервютата в Норвегия; Резюме на резултатите на английски език Сборник добри практики;
 • PPT презентация на резултатите, за представяне по време на кръглите маси (Дейност 4);
 • Развитие на изследователския капацитет на експертите в Норвегия;
 • Изготвяне на експертен доклад от кабинетно проучване на политики на национално и
  местно ниво по отношение злоупотребите в името на честта;
 • Изготвяне на експертен доклад от кабинетно проучване на действащите и в проект правни актове;
 • Първи вариант на Препоръки за промени

Използвани методи :

 • Преки лични интервюта до 30 мин сред български, ромски и турски етнос в България;
 • Дълбочинни интервюта с представители на други етноси – арменци, евреи, религиозни общности – напр. евангелисти, католици;
 • Експертни интервюта със специалисти, изследващи етносите, учители, адвокати,
  социални работници;
 • Експертни интервюта с имигранти, със статут на постоянно пребиваване в България и Норвегия;
 • Проучване на онлайн източници, публикувани доклади за наличие на политики на национално и местно ниво;
 • Проучване на юридическа практика по темата;
 • Количествено национално представително изследване сред 1000 мъже и жени над 16
  години, проведено от социологическа агенция.

Отговорник : ЦРУО, АЖА, KUN

График : Месеци 2-6

Дейност 2 : Обмен на добри практики чрез взаимно обучение

Провеждане на 2-дневна работна среща между трите партньора в София и представители на
социологическата агенция. На нея ще се представят и обсъдят резултатите и анализите от проведените изследвания в двете държави; ще се дискутират добри практики и ще се изработят два вида предварителни Препоръки към публичните институции в България и Норвегия, съответно за политически и за законодателни промени.

Участие на 10 души в т.ч. двама от Норвегия: мениджъра на проекта, двамата координатори от партньорите, тримата експерта и представители на социологическата агенция.

Отговорник : ЦРУО, АЖА, KUN

Време : Месеци 7-8

Дейност 3: Разработка на обучителни материали по проблема

Подготовка на Наръчник за ползване от професионалисти, представители на заинтересованите страни – законодателни институции, местна власт, изследователи, правозащитни органи (полиция, адвокати, прокурори), социални работници, учители, ОПЛ, медиатори, учители. Наръчникът ще съдържа следната информация: кратко представяне на резултатите от проучванията в България, анализ интервюта с имигранти в България и Норвегия, добри практики и образователни материали за работа с представители
на целевите групи – етнически и затворени общности, имигранти. Той ще съдейства за постигане на по-добро разбиране и по-висока чувствителност по проблема от широк
кръг професионалисти; ще се засили релевантната реакция при възникване на случаи на ЗИЧ; знанията ще допринесат за превенция на такива злоупотреби; ще се съдейства за постигане на положителни резултати от застъпническата кампания и за устойчивостта на проектните резултати.

Тираж : 500 бр на български език  - раздаван по време на публичните консултации, кръглите маси, финалната пресконференция и при участие на партньорите в събитие с представители на заинтересованите страни.
Наръчникът ще бъде предложен на вниманието на Център Амалипе при осъществяване на предоставяното от тях квалификационно обучение „Педагогически и общностни
практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност“, УИН 87850011, одобрено от МОН.

Тиражът ще бъде разпределен по следния начин: 130 бр (публични консултации),
200 бр (кръгли маси), 70 бр (финална пресконференция) и 100 бр (при други инициативи).

Онлайн вариант на наръчника на норвежки език.

Отговорник : ЦРУО

График: месеци 8-9

Дейност 4: Провеждане на застъпническа кампания а/ Публични консултации б/ Кръгли маси

Дейността ще се извърши само в България.

Изработените по време на Дейност 2 застъпнически инструменти, а именно предварителни две Препоръки за политически и законодателни промени, ще бъдат обсъдени с широк кръг обществени групи преди да бъдат изпратени на национални и местни публични  власти в България.

Публични консултации – 13 бр с участието на около 130 представители на различни заинтересовани страни по отношение на злоупотребите в името на честта в София и в
страната. След провеждането им българският екип от двама експерта ще изработи финалния вариант на двете Препоръки за политически и законови промени.

Тези два документа ще се представят пред различни представители на широката
общественост на организирани 5 еднодневни Кръгли маси в 5 региона на страната без Югозападен. Те ще завършат с подписване на Петиция към публичните власти в страната в
подкрепа на предложените промени. Участници в кръглите маси – 200 човека.

Публични консултации се организират от ЦРУО. Ще се проведат в 4 града – София, Смолян, Търговище и Разлог, самостоятелно с представители на една етническа или професионална група: роми, турци, евреи, арменци; бежанци; полицейски служители; учители; семейни лекари; културни и здравни ромски медиатори; социални работници; религиозни
лидери; юристи и НПО представители в рамките на около 4 часа всяка.  По време на публичните консултации двама експерта ще представят проекта, същността и последиците от злоупотребите в името на честта, основните резултати от изследването. Щ е се дискутират изработените препоръки с цел мнението на участниците да допринесе за изработването на крайните варианти на Препоръките.

Кръглите маси ще бъдат еднодневни и ще се организират от АЖА в градовете Смолян, Разлог, Търговище, Плевен и Враца. С помощта на местни координатори ще се осигури
участието на около 200 души, представители на широката общественост, които имат отношение към проблема. На Кръглите маси отново ще се представят проекта, същността и последиците от злоупотребите в името на честта, основните резултати от изследването, но и
крайният вариант на Препоръките към институциите. Ще се прожектира изработеният филм и ще се подпише Петиция към публичните институции за приемане на предложените
Препоръки.

График :  месец 9-13

Дейност 5: Комуникационна дейност

Тази дейност има за цел да информира регулярно заинтересованите страни в България и Норвегия за дейностите и резултатите от проекта, което ще подпомогне и застъпническата дейност за приемане от страна на националните и местни институции на предлаганите промени в политики и закони.

Очаквани резултати :

 • Лого и дизайн на папка, тефтер, химикал;
 • Откриваща пресконференция – 15 участника;
 • Заключителна конференция – 70 човека;
 • Заснет филм (версии) – 20 мин, 10 и 5 мин;
 • Платени публикации в специализирани издания - 2;
 • Създаване на уебсайт на български и английски език – 1; Хостинг и техническа поддръжка на уебсайт – 5 години;
 • Изработка на ролъп -2 бр ;
 • Текст, дизайн, предпечат и печат на брошура за проекта – 500 бр ;
 • Брандирани тефтери, папки, химикали за участниците в съответните иниацитиви – 15 човека откриваща пресконференция; 70 човека – закриваща конференция; 130 човека – публичните консултации и 200 човека –кръгли маси
 • Публикации в уебсайта на бенефициента и партньорите – 10 бр;
 • Постове в профилите на партньорите в социалните мрежи – 20 бр;
 • Публикации в уебсайта на проекта – мин 1 месечно – 14 публикации, съответно на български и английски;

Отговорник : ЦРУО, Координатор комуникации

График : месеци 1-14

Дейност 6 : Управление на проекта

Целта е успешно реализиране на дейностите в РБ и Норвегия, спазване на сроковете, своевременно заплащане на възникналите допустими разходи, текущо комуникиране на
реализираните дейности и подготвените продукти.  

Месечни срещи по Skype, в които участва и координатор комуникация. По необходимост в тези срещи участие ще вземат и включените в проекта експерти. Ще бъдат изготвени 1 междинен наративен и финансов отчети и 1 финален наративен и финансов отчети. Екипът ще съблюдава и изисква от експертите и външните изпълнители спазване на срокове и отговорно изпълнение на ангажиментите. Членовете му ще подпомагат и активно ще участват в организираните и реализирани от координатор комуникации събития, както и ще
се включват в останалите дейности по проекта.

Отговорник : Екип по управление на проекта - Мениджър проект (ЦРУО); Координатор проект (АЖА), Координатор Норвегия и счетоводител /ЦРУО/.

График : месеци 1-14

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
 
Още информация може да намерите на: https://www.activecitizensfund.bg/