ПОКАНА

Наименование: Провеждане на процедура за избор на изпълнител по проект “Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth - RAISE”, изпълняван в рамките на EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment within the EEA and Norwegian
Financial Mechanisms 2014 – 2021.

                              

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

 

Официално наименование: Център за развитие на устойчиви общности

Пълен адрес:

Град: София

Пощенски код: 1000

Лице/а за контакт: Станимира Хаджимитова

Телефон: 02/ 986 4710; 0888 242592

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факс:02 986 4710

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Място на изпълнение на услугата  - София

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:

Изработване на брандирани тениски, шапки и ранички, съобразени с изискванията на Оператора на Фонда (FO) за визуализация, както следва:

https://www.eeagrants.bg/assets/resourcedocuments/1575/EEA+and+Norway+Grants+-+Communication+manual.pdf     

и    

https://cscd-bg.org/images/stories/news2019/RY/Visibility_materials_design_final.pdf

 

ІІ.2) Количество или обем на предмета на процедурата

 Общо количество или обем: 500 комплекта

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на обекта на процедурата

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) неприложимо

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат: 100% авансово плащане след подписване на договор

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

 

ІV.1) Критерии за оценка на офертите

Критерии за  оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена                                                       

или

икономически най-изгодна оферта                        Х

ІV.2) Административна информация

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите

До дата:  06.12.2019г.                    

на хартиен носител на адрес: ЦРУО, София 1000, ул. Парчевич 37Б, ап. 4

ІV.2.2) Срок на валидност на офертите

До   3 месеца (от крайния срок за получаване на оферти)

 РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Оферта със срок на доставка - Изтегли в DOCX формат
  2. Ценово предложение - Изтегли в DOCX формат

Допълнителни документи: